Utprøving og produksjon og marked for ombordproduserte torskekinn og ...

IMG_9217a.jpg

Utprøving og produksjon og marked for ombordproduserte torskekinn og tunger

Den overordnede målet med prosjektet er at Havfisk ASA skal oppnå lønnsom produksjon og omsetning av ombordproduserte fryste kinn og tunger fra torsk. Tråleren Havtind har installert en MESA Tongue and Cheek Machine ombord og skal produsere konsumprodukter av torskehoder. I prosjektet skal en optimalisere produksjon, utvikle nye konsumprodukter, gjennomføre et testsalg og utarbeide økonomiske lønnsomhetskalkyler.

Den overordnede ideen for dette prosjektet er å utnytte fraksjoner av torskehoder til høykvalitets konsumprodukter. Torskehoder utgjør ca. 17 % av rundfiskvekten og utgjør derfor et stort råstoffpotensial i norsk fiskerinæring. Vi har i dag en sterk torskebestand og høge kvoter. Dette danner en god basis for å utvikle metoder for å bedre utnyttelse av restråstoff i havfiskeflåten. Produksjon av markedstilpassede konsumprodukter vil bidra til økt bearbeiding, utvikling av nye innovative produkter og forbedre konkurranseevnen til den norske havfiskeflåten. Markedsmessig er det en fordel at en har tilgang til store volum og jevne leveranser. 

Havfisk har installert produksjonsutstyr for tunger og kinn ombord i tråleren Havtind. Gjennom prosjektet skal teste ut og optimalisere produksjon ombord. Et større kvantum ombordproduserte tunger og kinn ska testes ut i markedet. Havfisk og Møreforsking skal utabeide økonomiske lønnsomhetskaklyer for produksjon og omsetning av produktene.

Prosjektet vil også bidra til å forbedre miljøprofilen, øke bearbeidingsgraden og omdømmet til hele den norske havgående flåten. En skal anvende restråstoffet ombord på en ny og mer høyverdig måte. Om en lykkes med innovasjonen kan flere fartøy i den havgående flåten dra nytte av prosjektet ved å installere tilsvarende teknologi ombord.

Fakta om prosjektet:

Prosjekt nr:

54776
|

Prosjektansvarlig:

Margareth Kjerstad
|

Tidsperiode:

-

Tittel:

Utprøving og produksjon og marked for ombordproduserte torskekinn og tunger

Oppdragsgiver:

Fiskeri og Havbruksnæringens Forskningsfond

Samarbeidspartnere:

Havfisk ASA

Prosjektdeltakere:

Trygg Barnung, Kristine Kvangarsnes