Isgalt fra teine til bord

Isgalt fra teine til bord

Det er behov for å utvikle selektive fangstmetoder for isgalt.  Arten fanges i dag ofte sammen med blåkveite som er kvotebelagt og fredet i store deler av året. Pr. i dag er det derfor vanskelig å få tak i ferskt råstoff av isgalt, da en får for stor andel blåkveite i fangsten. I prosjektet skal en derfor utvikle en teine som fisker selektivt på isgalt. Et slikt fiske kan gi stabile leveranser av ferskt råstoff og høyere priser.
 
Med utgangspunkt i dette skal det gjennomføres en markedsundersøkelse med uttesting i ulike segmenter. Prosjektet vil åpne for bedre utnyttelse av isgaltressursen, og øke verdiskapningen i kystflåten.
 
Prosjektet er i samarbeid mellom Møreforsking, RFG (Refa Frøystad Group), Snorre Seafood og fiskebåter. Prosjektet er finansiert av FHF og Innovasjon Norge.

Fakta om prosjektet:

Prosjektansvarlig:

Kari Lisbeth Fjørtoft
|

Tidsperiode:

-

Tittel:

Isgalt fra teine til bord

Oppdragsgiver:

Fiskeri- og havbruksnæringens Forskningsfond, Innovasjon Norge

Samarbeidspartnere:

REFA AS

Prosjektdeltakere:

Jan Erik Dyb, Marianne Lindhjem Staurset, Snorre Bakke, Bjørn Tore Nystrand