Evaluering av FOU på kongesnegl

Evaluering av FOU på kongesnegl

Dei tradisjonelle fiskeressursane i den norske fiskerisona er sterkt utnytta, og norske fiskarar og eksportørar er interesserte i å finne nye drifts- og omsetningsmulegheiter. Ein av artane det har blitt fokusert på er den store marine sneglen kongesnegl (Buccinum undatum), men til tross for ein relativ høg innsats for å etablere ei lønsam næring er det per dags dato ikkje etablert regulær omsetning av kongesnegl i Noreg.
 
I dette prosjektet er ønske å stake ut kursen for det vidare utviklingsarbeidet for kongesnegl. Undersøkinga basera seg på samtalar og intervju med relevante fiskarar, bedrifter og forskarar, og deira erfaringar med kongesnegl. Det endelege målet er å legge til rette for ei meir målretta FoU satsing på kongesnegl.

Fakta om prosjektet:

Prosjekt nr:

54524
|

Prosjektansvarlig:

Margareth Kjerstad
|

Tidsperiode:

-

Tittel:

Evaluering av FOU på kongesnegl

Oppdragsgiver:

Fiskeri- og havbruksnæringens Forskningsfond, LUR-programmet

Prosjektdeltakere:

, Snorre Bakke