Markedsvurdering for bærekraftig algedyrking

Reagens.JPG

Markedsvurdering for bærekraftig algedyrking

Utredningen fremhever muligheter, utfordringer og videre forskningsbehov tilknyttet makroalgedyrking i
integrert multi-trofisk akvakultur (IMTA)-anlegg fra pilotskala til bærekraftig industri, og med spesiell fokus på
Hordaland fylke. Prosjektet samler relevant bakgrunnslitteratur fra forsknings- og utviklingsarbeid rundt IMTA
internasjonalt. Basert på erfaringen fra Hortimare AS sitt algedyrkingsanlegg i Solund kommune, presenteres
det en modell for dyrkingsaktivitet i IMTA-anlegg. Modellen inkluderer alle elementer som er relevante i
utviklingsprosessen til en ny næring, t.d. biologiske kvalitetskrav til produktet, tekniske og økonomiske
aspekter samt forhold tilknyttet konsesjonsregelverk og arealforvaltning i kystsonen.

Brunalger som sukkertare (Saccharina latissima) kan produseres i store mengder og er velegnet til dyrking i
IMTA-anlegg. Forskningsbehov og utviklingspotensial er størst for prosesser rundt avling og mekanisering i alle
ledd i dyrkingen, inkludert utplassering, vedlikeholdt og høsting av biomasse. Slik effektivisering og dermed
reduksjon av produksjonskostnader vil muliggjøre makroalgedyrking på større skala, en forutsetning for
økonomisk bærekraftig drift. I et hovedprosjekt skal det belyses fiskehelse-, miljø-, tekniske og økonomiske
effekter tilknyttede taredyrking i IMTA-anlegg, basert på feltforsking innenfor IMTA-anlegg, knyttet til flere
FoU-lakse-oppdretts-konsesjoner.

Dette forprosjektet ønsker å kartlegge og få frem ny kunnskap om hva som må til for at IMTA-anlegg skal utvikle seg fra forsøk til en lønnsom industriell produksjon av algebiomasse.

IMTA (integrert multitrofisk akvakultur) betyr sam-kultivering av arter på ulik trofisk nivå, dvs. hvor ressursoverskudd fra én art (inkludert avføring) blir utnyttet som ressurs til den eller de andre. Norge er verdens største lakseprodusent og oppdrettsnæringen mister store mengder ubrukt næringssalt med konsekvenser på miljø og vannkvalitet. Norge har derfor et stort potensiale for algedyrking i nærheten av lakseoppdrettsanlegg og ved bruk av næringsstoffer til algevekst. I tillegg til miljøgevinsten (vann-rensende kvaliteter av makroalger), kan alge-biomassen foredles til ulike type sluttprodukt, f. eks. mat eller fôringrediens.

Fakta om prosjektet:

Prosjekt nr:

54747
|

Prosjektansvarlig:

Asbjørn Stavland
|

Tidsperiode:

-

Tittel:

Markedsvurdering for bærekraftig algedyrking

Oppdragsgiver:

Hordaland Fylkeskommune

Samarbeidspartnere:

Norges Vel, Hortimare, Smart Farm, Salmon Group, Engesund Fiskeoppdrett

Prosjektdeltakere:

Annelise Chapman, Pierrick Stévant, Job Schipper, Bjørn Aspøy, Øyvind Kråkås, Svein Eivind Gilje