Hidden Costs

HC.jpg

Hidden Costs

Skjulte kostnader ved implementering av skogplanting som klimatiltak: En helhetlig vurdering av direkte og indirekte påvirkninger.

Frem til nå har vi vektlagt at skogplanting i all hovedsak fører med seg fordeler for naturen og samfunnet vårt. Nyere forskning viser at dette avhenger av arealforvaltningen. Allerede fra de første politiske diskusjonene om trærs evne til karbonopptak, har skogplanting hatt en rolle i forhold til håndtering av klimaendringer. Her til lands, har en nylig foreslått omfattende skogplanting i åpent landskap delvis blitt iverksatt, og skogplanting har blitt vurdert til å være vårt fjerde viktigste politiske klimatiltak. Effektene og verdien av skogplanting har blitt sterkt debattert både i vitenskapelige miljø og ellers, ettersom konsekvensutredninger fortsatt baserer seg på forenklede beregningen som ikke inkluderer stort mer enn karbonbindingskapasitet av biomasse over bakken. HiddenCosts tar utgangspunkt i at dagens skogplantingspolitikk som klimatiltak bygger på ufullstendig kunnskap. Prosjektet ønsker å fremskaffe en mer grundig evaluering av direkte og indirekte påvirkninger og kostnader av skogplanting, og sammenligne disse med to alternative scenarier av landskapsforvaltning; områder med fremhold av åpent semi-naturlig landskap og områder med naturlig gjengroing. Det er viktig at de samlede kostnadene og fordelene ved skogplanting blir vurdert på en helhetlig måte opp imot de to ulike alternative landskapsscenariene.  En slik vurdering haster, ettersom det allerede er satt i gang pilotprosjekter med planting av klimaskog. I HiddenCost vil vi bruke en tverrfaglig tilnærming der vi 1) integrere «Earth-System» og regional klimamodellering, 2) gjør in-situ observasjoner av biodiversitet, økosystemstruktur og karbonlagring, og 3) vurdere økosystemtjenester, inkludert folks verdisetting, tilknyttet de prosjektets ulike landskapsscenarier (skogplanting, naturlig gjengroing, og åpent landskap med fremhold av skjøtsel). Prosjektet vil bruke informasjonen fra de ulike forskningstematikkene på en syntetiserende måte, og legger opp til en god og effektiv kommunikasjon med relevante interessenter, for å finne gode klimasmarte forvaltningsstrategier.

Prosjektet ledes av Hanna Lee (Uni Research Climate). Følgende inngår som prosjektpartnere; Stefan Sobolowski (Uni Research Climate), Liv Guri Velle (Møreforsking Ålesund), Vigdis Vandvik (University of Bergen), Endre Tvinnereim (Uni Research Rokkansenteret), Kristine Grimsrud (Statistisk sentralbyrå) og Eystein Jansen (Uni Research Climate).

Fakta om prosjektet:

Prosjekt nr:

54913
|

Prosjektansvarlig:

Liv Guri Velle
|

Tidsperiode:

-

Tittel:

Hidden Costs

Oppdragsgiver:

NFR, Klimaforsk

Samarbeidspartnere:

Uni Research Clima, Uni Research Rokkansenteret, UiB og SSB

Prosjektdeltakere:

Liv Guri Velle