Resultater og læring i programmene Livskraftige kommuner og Grønne en...

Resultater og læring i programmene Livskraftige kommuner og Grønne energikomm..

I 2006 gjekk Kommunenes sentralforbund (KS) inn i ein samarbeidsavtale med Miljøverndepartementet (MD) om programmet Livskraftige kommunar – Kommunenettverk for miljø og samfunnsutvikling. Som ein tilleggsavtale til denne gjekk KS i 2007 inn i ein samarbeidsavtale med Miljøverndepartementet (MD), Olje- og energidepartementet (OED) og Kommunal- og regionaldepartementet (KRD) om Grøne energikommunar. Desse to programma evaluerast no.  
 
Felles for programma er at dei er knytt til miljø- og samfunnsutvikling og at dei begge nyttar kommunenettverk som arbeidsform. Evalueringa er retta mot kva resultat ein har nådd og kva som ikkje er nådd i forhold til dei mål som er sette for programma. Det vil i denne samanhengen rettast eit særskilt fokus på kva verknadene er av å ta i bruk nettverk som verkemiddel for å stimulere kommunane sitt arbeid med miljø- og samfunnsutvikling.
 
Prosjektet er leia av Vestlandsforsking. Andre samarbeidspartar i prosjektet er Høyskolen i Oslo og Idébanken

Fakta om prosjektet:

Prosjekt nr:

1778
|

Prosjektansvarlig:

Lars Julius Halvorsen
|

Tidsperiode:

-

Tittel:

Resultater og læring i programmene Livskraftige kommuner og Grønne energikomm..

Samarbeidspartnere:

Vestlandsforsking, Høgskolen i Oslo og Idebanken

Prosjektdeltakere:

Anders Tønnesen