0810 Anbud i fylkeskommunale båtruter.Vurdering av dagens praksis og forslag ti...

0810 Anbud i fylkeskommunale båtruter.Vurdering av dagens praksis og forslag til endringer.

Forfatter(e):

Øyvind Sunde, Jan Husdal, Svein Bråthen

Utgiver:

Møreforsking Molde AS

Oppdragsgiver:

Rederienes Landsforening

Rapportnr:

0810
|

Isbn/Issn:

978-82-7830-134-0

Publikasjonstype:

Rapport
|

Sidetall:

88
download

Konkurranselovgivningen og om den oppfyller de krav som bør kunne stilles ut fra etablert teori på området. Rapporten gjennomgår og vurderer noen av konkurransegrunnlagene utarbeidet av forskjellige fylkeskommuner/ transportselskaper. I tilegg er det gjennomført intervjuer med flere nøkkelpersoner både hos samferdselsmyndighetene og hos transportselskapene. Med bakgrunn i dette arbeidet har vi gitt følgende anbefalinger:

 

  • En ressursgruppe av ledende saksbehandlere med anbud som fagfelt bør etableres med representanter fra de berørte fylker.
  • De kriteriene som blir formulert, bør oppfyller de krav til transparens, entydighet og etterprøvbarhet som er skissert i kapittel 8.1 og 9. Skjer dette, vil en del av de påpekte uklarhetene i selve anbudsprosessene kunne bli betydelig redusert.
  • Det bør utarbeides mer standardiserte rapporteringsrutiner for å kunne redusere administrative kostnader.
  • Eventuelle bonus- og malusordninger bør bli beskrevet på en utvetydig måte. Dette vil sannsynligvis skape positiv forutsigbarhet og det kan ha betydning for hvilken risikopremie tilbyderne legger inn.
  • Man bør antagelig ikke gå svært langt i å etablere felles kriterier og felles utforming av selve anbudsregimene. Det kan f eks være stedlige forhold som kan tilsi brutto- framfor nettokontrakter (f eks høy inntektsrisiko som følge av tiltak i tilstøtende transportnett), og fylkene kan ha egne politisk vedtatte målsettinger for driften (f eks knyttet til energibruk).
  • Man bør søke å standardisere gitte kontraktstyper i henhold til "beste praksis" for utforming av gjeldende kontraktstype.
  • Et mer standardisert opplegg for risikofordeling og for reforhandling av avtaler bør bli vurdert.
  • Ressursgruppen kan med fordel utarbeide en veileder for utarbeidelse av anbud der en kan trekke ut relevante punkter i Statens vegvesens mal for anbud i riksvegferjedriften.