Effektivitet og kontraktsformer for fylkevegferjer

Effektivitet og kontraktsformer for fylkevegferjer

Forfatter(e):

Svein Bråthen, Edvard Thonstad Sandvik, James Odeck, Lage Lyche

Utgiver:

Møreforsking Molde AS

Oppdragsgiver:

Fylkene/fylkeskommunene i Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag, Nordland, Troms og Finnmark

Rapportnr:

0501
|

Isbn/Issn:

82-7830-072-0

Publikasjonstype:

Rapport
|

Sidetall:

78

Når det gjelder effektivitet i norske fylkesveg ferjesamband, kan vi trekke tre konklusjoner som angår tilskuddsmyndighetens handlingsrom:

  1. Økt alder på ferjene gir svakere effektivitet.
  2. Det er ikke mulig å trekke noen entydig konklusjon med hensyn til om fylkesveg- eller riksvegsamband er mest effektive (angår kontraktsform og kjøperkompetanse). Det er forhold som ferjenes alder, farvannstype samt antall anløp og seilingslengde pr. tur som i større grad spiller inn.
  3. Anbud som kontraktsform gir i seg selv ingen innvirkning på effektiviteten når vi sammenholder kostnader pr. produsert enhet med situasjonen i sammenlignbare ferjesamband. Det er andre forhold som bedre forklarer forskjellene i effektivitet. Denne observasjonen utelukker imidlertid ikke at langsiktige anbudskontrakter kan ha en positiv effekt der hvor samband framstår som lite effektive og/eller hvor det er ønskelig å få til et endret driftsopplegg. I slike tilfeller er det grunn til å vurdere å opprettholde en mulighet for å kunne ta samband tilbake i en rammetilskuddskontrakt med incitaments/ kvalitetselementer, når et riktig eller rimelig kostnadsnivå og et ønsket driftsopplegg er etablert.