Etterspørselsmatriser for reiser til og fra de 12 største flyplassene i Norge

Etterspørselsmatriser for reiser til og fra de 12 største flyplassene i Norge

Forfatter(e):

Jens Rekdal, Jan Husdal

Utgiver:

Møreforsking Molde AS

Oppdragsgiver:

Statens Vegvesen, Vegdirektoratet

Rapportnr:

0715
|

Isbn/Issn:

978-82-7830-118-0

Publikasjonstype:

Rapport
|

Sidetall:

40
download

Etterspørselsmatriser for trafikk til og fra de største flyplassene i Norge er beregnet ved hjelp av data fra reisevaneundersøkelsene (RVU) for fly for 1998 og 2003, hovedsaklig 2003. Dataene inneholder blant annet opplysninger om bosteds- og besøkskommune, utreise eller hjemreise, påstignings- og avstigningsflyplass, tilbringer og frabringer (kun 1998). Opplysningene om bosteds- og besøkskommune er brukt til å fordele antall reiser til og fra kommunene, og fordelingen av reiser på grunnkretsene i den enkelte kommune er gjort ut fra demografiske hensyn, nærhet til arbeidsplasser, offentlig og annet transport osv. Deretter er en logit-modell benyttet for å finne reisemiddelfordelingen. Denne er så kalibrert ved hjelp av reisemiddelfordelingen fra RVU for de enkelte flyplassene, og kommet/reist statistikk for flyplassene for 2006. Denne statistikken er korrigert for at det er en noe høyere andel transfer på flere av flyplassene enn det som fremkommer i passasjerregistreringene.