Sivil lufthavndrift ved Rygge Lufthavn; Trafikkmessige og økonomiske virkninger

Sivil lufthavndrift ved Rygge Lufthavn; Trafikkmessige og økonomiske virkninger

Forfatter(e):

Svein Bråthen, Jens Rekdal, Odd I. Larsen

Utgiver:

Møreforsking Molde AS

Oppdragsgiver:

Samferdselsdepartementet

Rapportnr:

0401
|

Isbn/Issn:

82-7830-059-3

Publikasjonstype:

Rapport
|

Sidetall:

92

Denne rapporten er skrevet på oppdrag fra Samferdselsdepartementet. Vi gir en vurdering av trafikkgrunnlaget for sivil luftfart på Rygge Sivile Lufthavn (RSL), og antyder de viktigste samfunnsøkonomiske virkningene for brukerne av flytilbudet. Hovedvekten er lagt på de trafikale virkningene av tiltaket, der vi har belyst noen konsekvenser for de konkurrerende flyplassene, og noen samfunnsøkonomiske virkninger. Miljøvirkninger av aktiviteten blir behandlet i andre publikasjoner.

Rygge lufthavn kan tiltrekke mellom ca. 700 000 og 800 000 passasjerer kommet/reist i første driftsår etter etableringsfasen. Andel innenrikstrafikk er beregnet å ligge mellom 35 prosent og 40 prosent. Trafikken er beregnet å vokse til opp mot 1,3 mill. passasjerer i 2030. En del av trafikken er beregnet overført fra Oslo lufthavn (både innenriks- og utenrikstrafikk), og en viss andel (utenrikstrafikk) fra Sandefjord lufthavn. Trafikkvolumet vil være avhengig av rutetilbudet, og våre beregninger er basert på bestemte rutescenarier.

Når det gjelder de samfunnsøkonomiske analysene så er konklusjonen noe usikker fordi vi ikke har hatt mulighet til å tallfeste alle samfunnsøkonomiske effekter. Men vi mener at det er flere indikasjoner i retning av at RSL er samfunnsøkonomisk lønnsom, enn det motsatte.