1503 Samfunnsøkonomisk analyse av lufthavnkapasiteten i Oslofjordområdet

1503 Samfunnsøkonomisk analyse av lufthavnkapasiteten i Oslofjordområdet

Forfatter(e):

Eivind Tveter, Svein Bråthen, Knut Sandberg Eriksen, Hilde Johanne Svendsen, Harald Thune Larsen

Utgiver:

Møreforsking Molde AS

Oppdragsgiver:

Sekretariatet for Nasjonal Transportplan 2018-2027

Rapportnr:

1503
|

Isbn/Issn:

978-82-7830-214-9 (trykt), 978-82-7830-215-6 (elektronisk) / 0806-0789

Publikasjonstype:

Forskningsrapport
|

Sidetall:

49

Rapporten inneholder en samfunnsøkonomisk analyse av endret lufthavnkapasitet i Oslofjordområdet. Bakgrunnen for beregningen er utsikter til manglende rullebane- og terminalkapasitet ved Oslo lufthavn, Gardermoen (OSL) gitt den forventede veksten i antall passasjerer i årene fremover. Hoved­problemstillingen er hvorvidt det er lønnsomt, og mest lønnsomt, å utvide Oslo lufthavn, Gardermoen (OSL) gjennom en terminalutvidelse samt en tredje rullebane, fremfor å utvide Sandefjord lufthavn, Torp (TRF) og Moss lufthavn, Rygge (RYG).

Det er beregnet to alternativer. Alternativ 1 ser på nytte- og kostnadsvirkninger av en kapasitetsutvidelse ved Oslo lufthavn Gardermoen med bygging av en tredje rullebane+terminal (R3+T3). I dette alternativet forutsettes kapasiteten på Torp (TRF) og Rygge (RYG) å være lik dagens kapasitet. I Alternativ 2 forutsettes kapasiteten ved OSL å ligge fast mens kapasiteten på TRF og RYG utvides noe.

Investeringen i økt kapasitet på OSL for å betjene forventet etterspørsel synes samfunnsøko­nomisk lønnsom. Konklusjonen synes svært robust, også for rimelige endringer i forutsetningene. Trafikk­veksten må under 0,22 prosent pr år eller kapasiteten ved TRF og RYG må økes til 10 millioner passasjerer hver, for at prosjektet ikke skal være samfunnsøkonomisk lønnsomt. Kostnadssiden bør likevel underlegges en fullverdig usikkerhets­analyse og trafikkutviklingen følges nøye, før endelig beslutning fattes.