Etablering av RTM for Oslo og omegn (RTM23); Sammenstilling av resultater fra F...

Etablering av RTM for Oslo og omegn (RTM23); Sammenstilling av resultater fra Fredrik, PRVU01 og RTM23

Forfatter(e):

Jens Rekdal

Utgiver:

Møreforsking Molde AS

Oppdragsgiver:

Statens vegvesen, Region øst

Rapportnr:

0703
|

Isbn/Issn:

978-82-7830-106-7

Publikasjonstype:

Rapport
|

Sidetall:

133
download

Målsetningen med dette prosjektet har vært å etablere en variant av RTM for Oslo-området. Geografisk dekker denne varianten (RTM23) Oslo og Akershus fylker, samt 19 kommuner (800 grunnkretser) i de fire nærmeste nabofylkene. Gjennom etableringen av RTM23 kan PROSAM nå benytte sitt transportnettverk (utvidet til også å omfatte de 800 nye grunnkretser) og etterspørselsmodellen fra RTM-systemet i et beregningsopplegg som tilsvarer dagens emme2/Fredrik system. Møreforsking Molde AS (MFM) har i samarbeid med oppdragsgiver gjort de data- og programtilpasninger som har vært nødvendig for å få modellsystemet operativt.

Vår oppfatning er at RTM23 totalt sett etter dette prosjektet presterer brukbart i forhold til både PRVU og tellinger på de fleste av de punktene vi har sett på. I hvert fall hvis vi tar i betraktning at PRVU er en utvalgsundersøkelse og dermed både er beheftet med statistiske usikkerhetsmomenter og ulike former for skjevheter som i noen grad forvrenger virkeligheten slik den reflekteres i materialet. Selv om det sikkert er mulig å "skru Fredrik bedre til" mot de ulike datakildene, som vi har gjort med RTM23 i dette prosjektet, mener vi at RTM23 gir et bedre bilde av trafikksituasjonen i Oslo-området enn Fredrik. Et stort fortrinn med RTM23 er den mer detaljerte behandlingen av delreiser. Et annet fortrinn er at modellsystemet dekker et større omland, ved at 19 nabokommuner til Oslo og Akershus er med i modellen. Det er også en del konseptuelle forhold som er etter vår oppfatning er bedre ivaretatt i RTMsystemet enn i Fredrik. Dette siste har vi ikke berørt direkte i dette prosjektet. Dessuten begynner Fredrik modellen å dra på årene.

Den viktigste motforestillingen som kan trekkes frem må etter vår oppfatning være at modellsystemet foreløpig ikke er blitt testet ut når det gjelder effekter av forandringer i Osloområdet spesielt. Foreløpig mangler RTM-systemet også en modell for skolereiser, men det er meningen at dette skal komme i løpet av første halvdel av 2007. Vi har i hvert fall nå laget en operativ variant av RTM23 for Oslo-området, til fri anvendelse av dem som ønsker det.