Regionale havnesamarbeidsmodeller for økt konkurransekraft?

Regionale havnesamarbeidsmodeller for økt konkurransekraft?

Forfatter(e):

Øyvind Herse, Harald Martin Hjelle

Utgiver:

Møreforsking Molde AS

Oppdragsgiver:

Kystverket

Rapportnr:

0702
|

Isbn/Issn:

978-82-7830-105-0

Publikasjonstype:

Rapport
|

Sidetall:

91
download

Med bakgrunn i en gjennomgang av internasjonale trender i skipsfart og havnepolitiske spørsmål, fem norske eksempelhavner, samt utvalgte internasjonale eksempler, pekes det i denne forstudien på noen sentrale utfordringer knyttet til regionale havnesamarbeid i Norge. Disse er primært knyttet til statlig forutsigbarhet, eierskapet til havnene, tilstedeværelsen av tillit og klare retningslinjer mellom partene, at man makter å anlegge et virkelig regionalt perspektiv, at man makter å tenke både forvaltning og forretning, at man sørger for en systematisk brukerkontakt.

Det kan også virke som om valget av organisatorisk modell ikke er det som er mest avgjørende for om samarbeidet blir en suksess, men det aksentuerer tradisjonelle problemstillinger knyttet til forholdet mellom politisk kontroll og effektiv operativ styring. I noen tilfeller kan også politikere havne i problematiske dobbeltroller. Både nasjonale og internasjonale erfaringer viser at det er et behov for å tenke nytt når det gjelder definisjonen av havnens kjernevirksomhet, herunder en aktiv vurdering av hvilke elementer man kan overlate til private aktører. Slik nytenkning skaper også utfordringer av personalpolitisk art.

Vi foreslår i denne forstudien å gå videre med hovedtemaer knyttet til

  • Bedre brukerorientering som kan sikre bedre konkurransedyktighet
  • En god havneorganisering som kan møte fremtidens behov
  • Hensiktsmessige modeller for offentlig-privat samarbeid i havnene
  • Havnene som regionale utviklingsaktører
  • Legitimiteten av offentlig støtte til havnevirksomhet