Konsekvensutredning; Måseide - Vedde - Gåseid. Delrapport: Trafikkanalyse og s...

Konsekvensutredning; Måseide - Vedde - Gåseid. Delrapport: Trafikkanalyse og samfunnsøkonomisk kalkyle for "Borgundfjordtunnelen"

Forfatter(e):

Jens Rekdal

Utgiver:

Møreforsking Molde AS

Oppdragsgiver:

Nordplan AS

Rapportnr:

1106
|

Isbn/Issn:

978-82-7830-159-3

Publikasjonstype:

Rapport
|

Sidetall:

112
download

Hvis kostnadene ved å bygge Borgundfjordtunnelen (inkl. Veddemarktunnel, adkomstveger og kryss) blir mindre enn 450-500 mill kr totalt, så er dette prosjektet et svært samfunnsøkonomisk lønnsomt prosjekt, som i mange år fremover vil tilføre samfunnet en nytte som tilsvarer mellom 50 og 70 mill kr per år. Dette er en ikke ubetydelig samfunnsgevinst. Fordi samfunnsgevinsten avtar betydelig med størrelsen på bompengesatsene bør bompengesatsene settes så lavt som mulig.

450-500 mill kr er den øvre investeringsramme som i følge disse beregningene står til rådighet hvis man skal benytte bompenger i den undersjøiske tunnelen (minus drift av bomstasjon), og de årlige subsidier ved bortfall av Langevågsbåten, til å betjene kapitalkostnadene ved et eventuelt lån, for hele dette prosjektet.

Den øvre investeringsramme for samfunnsøkonomisk lønnsomhet er mer enn dobbelt så høy, og overstiger 1 milliard kroner for de fleste bompengesatser som er analysert.