Luftfartens rolle i regional samferdsel; Vedlegg til etatenes planforslag til N...

Luftfartens rolle i regional samferdsel; Vedlegg til etatenes planforslag til Nasjonal Transportplan 2006-2015

Forfatter(e):

Svein Bråthen

Utgiver:

Møreforsking Molde AS

Oppdragsgiver:

Avinor

Rapportnr:

0305
|

Isbn/Issn:

82-7830-055-0

Publikasjonstype:

Rapport
|

Sidetall:

37

Denne rapporten er et vedlegg til etatenes planforslag til Nasjonal Transportplan for 2006-2015. Den omhandler regional luftfart i Norge i et samfunnsperspektiv. Den er utarbeidet med bakgrunn i Stortingets behandling av St.prp.nr 61 (2001-2002) "Om Luftfartsverkets tilbud av tjenester i det regionale flyplassnett". Den gir en overordnet beskrivelse av hvilken rolle luftfarten spiller i forhold til næringsliv, bosetting og sysselsetting i regionene. I tillegg presenteres noen økonomiske nøkkeltall rundt driften av det regionale rute- og flyplassnettet. Noen trekk ved norsk luftfart generelt er også omtalt, når vi kort sammenligner med internasjonale forhold. Avslutningsvis drøfter vi kort prissetting av lufthavner og flyruter.

Rapporten er tidligere trykt hos Avinor.