1510 Samfunnsøkonomisk analyse av endret lufthavnstruktur i Midt- og Nord-Norge...

1510 Samfunnsøkonomisk analyse av endret lufthavnstruktur i Midt- og Nord-Norge. Namsos og Vardø lufthavner.

Forfatter(e):

Hilde Johanne Svendsen, Svein Bråthen

Utgiver:

Møreforsking Molde AS

Oppdragsgiver:

Nasjonal Transportplan

Rapportnr:

1510
|

Isbn/Issn:

978-82-7830-228-6 (trykt), 978-82-7830-229-3 (elektronisk) / 0806-0789

Publikasjonstype:

Forskningsrapport
|

Sidetall:

36
download

Denne rapporten tar for seg endring i lufthavnstrukturen i Midt- og Nord-Norge, der det er beregnet om det er samfunnsøkonomisk lønnsomt å legge ned lufthavnene i Namsos og Vardø. Rapporten skal utgjøre en del av beslutningsgrunnlaget for eventuelle nedleggelser.  Lufthavnene har stor trafikklekkasje til naboflyplass(er), og trafikktallene er relativt lave.

 

Den samfunnsøkonomiske analysen av nedleggelse av Namsos lufthavn viser en netto nåverdi på rundt 762 mill. kroner. Trafikantenes nyttetap er verdsatt til rundt 210 mill. kroner, og nyttetapet oppstår ved reiser fra Namsos til Oslo/Sør-Norge. Det er for tjenestereiser vi får den største økningen i generalisert reisekostnad.

 

For Vardø lufthavn viser den samfunnsøkonomiske analysen en netto nåverdi på rundt 633 mill. kroner. Trafikantenes nyttetap er verdsatt til rundt 140 mill. kroner, der nyttetapet er fordelt mellom reiser til Oslo og reiser lokalt i Troms og Finnmark. Det er noe høyere nyttetap for arbeidsreiser enn for øvrige reiser.

 

Det synes dermed klart at det er samfunnsøkonomisk lønnsomt å legge ned både Namsos og Vardø lufthavn. Følsomhetsanalyser indikerer at konklusjonene er robuste.