1107 Implementering av IT-systemer i verdikjeden for frossen fisk Sluttrapport...

1107 Implementering av IT-systemer i verdikjeden for frossen fisk Sluttrapport for FIESTA-prosjektet

Forfatter(e):

Harald Martin Hjelle, Ola Bø

Utgiver:

Møreforsking Molde AS

Oppdragsgiver:

Norges Forskningsråd, SMARTRANS-programmet

Rapportnr:

1107
|

Isbn/Issn:

978-82-7830-160-9

Publikasjonstype:

Rapport
|

Sidetall:

124
download

Verdikjeden for frossen fisk har stått i fokus for FIESTA-prosjektet. I denne sluttrapporten fokuseres det på en beskrivelse av forskningsaktivitetene i prosjektet og de funn som er gjort i prosjektet knyttet til effekter av implementering av IT-systemer i verdikjeden, samt relaterte aktiviteter.

Prosjektet har vært tredelt: Første del har bestått i utviklingen av et problembasert læringsopplegg knyttet til IT-investeringer og effektivitet i verdikjeden (FIESTA-skolen). Andre del har vært utviklingen av nye integrerte IT-verktøy for forbedring av effektiviteten i verdikjeden for frossen fisk. Siste del har bestått i følgeforskning knyttet til implementeringsprosesser i de deltakende bedriftene. Det har også vært gjennomført et doktorgradsarbeid knyttet til prosjektet.

I studien av implementeringsprosessene har man blant annet sett at det finnes muligheter for å få til sporingsteknologiske framskritt uten at man har verdikjeder med dominerende eller spesielt sterke aktører. De strategier og virkemidler man har anvendt er analysert i prosjektet.