Utgiftutjevningsmodell for lokale bil- og båtruter

Utgiftutjevningsmodell for lokale bil- og båtruter

Forfatter(e):

Arild Hervik, Lage Lyche

Utgiver:

Møreforsking Molde AS

Oppdragsgiver:

Landsdelsutvalget for Finnmark, Troms, Nordland og Nord-Trøndelag fylkeskommuner

Rapportnr:

0506
|

Isbn/Issn:

82-7830-076-3

Publikasjonstype:

Rapport
|

Sidetall:

65

Rapporten beskriver i grove trekk hvordan inntektssystemet er bygd opp. Deretter beskrives mer konkret kostnadsnøkkelen knyttet til lokale ruter. Vi diskuterer sammensetningen av kriteriene i nøkkelen og reiser noen kritiske spørsmål til disse kriteriene. Deretter foreslår vi alternative kriterier og argumenter for dette. Hoveddelen av rapporten består av statistiske analyser hvor vi tester ulike sammensetninger av forklaringsvariable i lineære regresjonsmodeller hvor "netto driftsutgifter til lokale bil- og båtruter" er avhengig variabel. Vi har i hovedsak brukt fylkesvise data fra SSBs samferdsels KOSTRA i analysene. Det er gjort partielle regresjonsanalyser for hvert år i fireårsperioden 2001-2004. Det kan være problematisk å oppnå robuste statistiske modeller med et utvalg på bare 19 fylkeskommuner og man er avhengig av å holde antall forklaringsvariable nede. Den regresjonsmodellen som forklarer driftsutgiftene best statistisk sett, har vi foreslått som ny kostnadsnøkkel for lokale ruter. Tabellen under viser vårt forslag til ny nøkkel med kriterier og vekter sammenlignet med KRDs gjeldende kostnadsnøkkel før og etter 1996 og KRDs nøkkel kalibrert gjennom en regresjonsanalyse med oppdaterte data for 2004. Kriterier og vekter som gjenspeiler signifikans fra regresjonsanalysene er markert med uthevet skrift.

Vårt forslag til ny kostnadsnøkkel for lokale ruter med kriterier og vekter sammenlignet med KRDs gjeldende kostnadsnøkkel før og etter 1996 og KRDs nøkkel kalibrert gjennom en regresjonsanalyse med oppdaterte data for 2004.

 

Vårt forslag til ny kostnadsnøkkel for lokale ruter med kriterier og vekter sammenlignet med KRDs gjeldende kostnadsnøkkel før og etter 1996 og KRDs nøkkel kalibrert gjennom en regresjonsanalyse med oppdaterte data for 2004.

Nøkkel før 1996Nøkkel etter 1996Kalibrert nøkkel med 2004 dataVårt forslag til modell med 2004 data

Andel innbyggere0,350,520,580,33

Andel av areal0,150,040,110,18

Andel rutenett til sjøs0,200,180,11-

Andel befolkning på øyer0,120,050,04-

Andel storbyfaktor0,180,090,16-

Andel spredtbebyggelse-0,12--

Andel av innbyggere pr km off. vei---0,32

Andel ferge- og båtruter---0,17

Sum1,001,001,001,00

 

Alle kriteriene vi har valgt i forslaget til ny modell er objektive og kriteriedataene er lett tilgjengelige og oppdateres hvert år. Når det gjelder kriterier som tilgodeser tettbebygde fylker har vi valgt å bruke "andel av innbyggere", som er gjennomgående signifikant i analysene. I stedet for "storbyfaktoren" har vi valgt å bruke "andel innbyggere per km offentlig vei". Hastighet har svært mye å si for km kostnadene i rutedrift. Storbyer kjennetegnes med kø- og framkommelighetsproblemer, og dette gir høye km kostnader. En tidligere SNF undersøkelse (Eldegard