1410 Luftfartens betydning for utvalgte samfunnssektorer. Eksempler fra petrole...

1410 Luftfartens betydning for utvalgte samfunnssektorer. Eksempler fra petroleumsrelatert virksomhet, kultur og sport

Forfatter(e):

Svein Bråthen, Eivind Tveter, Gisle Solvoll (UiN), Thor-Erik Sandberg Hanssen (UiN)

Utgiver:

Møreforsking Molde AS

Oppdragsgiver:

Avinor AS, Strategi og utvikling

Rapportnr:

1410
|

Isbn/Issn:

978-82-7830-203-3 / 0806-0789

Publikasjonstype:

Rapport
|

Sidetall:

91
Denne rapporten er skrevet på oppdrag for Avinor AS, Strategi og utvikling. Formålet har vært å beskrive luftfartens betydning for samfunnet, et arbeid som består av flere deler. Dette deloppdraget tar for seg petroleumsrelatert virksomhet, festivalmarkedet og sport med vekt på fotball.
 
Petroleum: Når det gjelder store utbygginger så bedrer luftfarten mulighetene for a) å kunne bruke den beste tilgjengelige kompetansen gitt anbudsbetingelsene, b) unngå lokalt etterspørselspress i økonomien og c) sette lokale leverandører i stand til å konkurrere om oppdrag annetsteds. Dette bidrar til økt produktivitet samt å unngå kostnadspress lokalt. Luftfarten bidrar også til at viktige industrielle nettverk innenfor petroleumsrelatert verfts- og serviceindustri kan videreutvikles, og betjene større markeder.
 
Festivaler: Vi har anslått flybillettutgifter tilknyttet norske festivaler til å ligge på mellom 225 og 445 millioner kroner. Dette kan tolkes som et nedre anslag på verdsetting av flytilbudet for disse. Det er vanskelig å se for seg at viktige deler av festival-Norge, slik vi kjenner det i dag, kunne vært drevet uten luftfarten.

Sport: Luftfarten innebærer en innsparing på opp mot 500 mill. kr. årlig for fotballens øverste divisjoner samt cup (gitt tilsvarende produksjon og program som i 2013). Uten et flytilbud vil kampprogrammet imidlertid måtte se helt annerledes ut. Vi har også gjort en grov beregning av flybillettkostnader som følger av kampprogrammet i de øverste divisjonene for ishockey og håndball, som i sum beløper seg til opp mot 1/5 av toppfotballen.

Sports- og kulturnæringene næringen er relativt små i nasjonaløkonomisk sammenheng. Samtidig engasjerer de bredt i lokalsamfunnene i distrikts-Norge så vel som i mer sentrale strøk, og bidrar nok i mange sammenhenger til stedsidentitet, tilhørighet og dermed attraktivitet. For å få den nødvendige flyten av artister, spillere og publikum til å fungere slik at disse aktivitetene kan drives og utvikles til et godt nivå, synes luftfartstilbudet å spille en sentral rolle.