1201 Mulige endringer i lufthavnstrukturen - samfunnsøkonomi og ruteopplegg

1201 Mulige endringer i lufthavnstrukturen - samfunnsøkonomi og ruteopplegg

Forfatter(e):

Svein Bråthen, Lars Draagen, Knut Sandberg Eriksen, Jan Husdal, Joakim H. Kurtzhals, Harald Thune Larsen

Utgiver:

Møreforsking Molde AS

Oppdragsgiver:

Avinor

Rapportnr:

1201
|

Isbn/Issn:

978-82-7830-165-4

Publikasjonstype:

Rapport
|

Sidetall:

125
download

Kortbanenettet og regionalrutenettet har stor betydning for sysselsetting, bosetting og næringsliv i hele landet. Det er tatt flere lokale initiativ om baneforlengelse og nye flyplasser. I forbindelse med NTP 2014-2023 ble det vedtatt å gjøre en nærmere analyse med utgangspunkt i disse initiativene. Denne rapporten inngår som underlag for Avinors innspill til Nasjonal Transportplan (NTP) 2014-2023.

Nye, felles flyplasser i Lofoten og på Helgeland framstår som de mest samfunnsøkonomisk gunstige alternativene. Begge steder er samfunnsøkonomisk nytte over dobbelt så høy som kostnadene. Endelige løsninger bør ses i sammenheng med tiltak i vegnettet (kanskje særlig i Lofoten). De bør også vurderes i sammenheng med endringer i reiseveg for befolkningen, sett opp mot gevinster for rute- og flyplassdrift. Alle alternativer er imidlertid svært ulønnsomme bedriftsøkonomisk for Avinor, fordi tiltakskostnadene er høye.