Finansieringsstrategi knyttet til samferdsel i Møre og Romsdal fylke

Finansieringsstrategi knyttet til samferdsel i Møre og Romsdal fylke

Forfatter(e):

Lage Lyche, Svein Bråthen

Utgiver:

Møreforsking Molde AS

Oppdragsgiver:

Møre og Romsdal fylke

Rapportnr:

0604
|

Isbn/Issn:

82-7830-090-9

Publikasjonstype:

Rapport
|

Sidetall:

33

Denne rapporten er skrevet på oppdrag for Møre og Romsdal fylke, som ønsker et grunnlag for å meisle ut en finansieringsstrategi knyttet til samferdselsinvesteringer i fylket. Det finnes mange muligheter for finansiering av samferdselsinfrastruktur. I hovedsak er slik infrastruktur offentlige fellesgoder som burde vært finansiert over offentlige budsjetter. Likevel er det umulig samferdselspolitisk å komme utenom brukerbetaling. Når man velger en slik finansieringsform er det noen regler som er viktige å følge:

  • Bompengeinnkreving egner seg best i trafikksterke områder.
  • De som har hovednytten av tiltaket bør betale.
  • Innkrevingskostnadene bør effektiviseres og gjøres minimale
  • Det bør gjøres strategiske vurderinger over hvor bomstasjoner plasseres. Det bør ikke være for tett mellom slike stasjoner. En bør så langt som mulig prøve å unngå bompenger på stamveger og andre veier som har relativt stor andel gjennomgangstrafikk.
  • Dersom en vurderer bompenger må man regne på hva slik finansiering koster både i form av innkrevingskostnader og samfunnsøkonomisk nyttetap ved trafikkavvisning. Resultatet av denne beregningen må så vurderes i forhold til skattekostnaden og andre ulemper ved å ta finansieringen over offentlige budsjetter.
  • I prosjekter som er et ledd i å opprettholde en minstestandard knyttet til for eksempel trafikksikkerhet, bør brukerbetaling unngås. Dette bør være rene offentlige oppgaver.
  • Alltid når en skal finansiere et samferdselsprosjekt, må man nøye gå gjennom hvilke finansieringsmuligheter som finnes. Alternativet til rene offentlige bevilgninger er mange og kan for eksempel være: bompenger, OPS, prosjektfinansiering, alternativ bruk av fergetilskudd, fylkeskommunal/kommunal og/eller lokal privat forskottering/aksjekapital, kompensasjonsmidler, konsesjonskraftinntekter, inntekter fra eiendomsbeskatning, tilskudd fra næringsliv og/eller interessegrupper, bruk av sparte utgifter til hurtigbåt og/eller ambulansetjenester.
  • Når bompengeperioden er slutt, anbefales det at bomstasjonen nedlegges. Man bør unngå å forlenge bompengeperioden for å finansiere prosjekter i nærområdet av det opprinnelige bompengefinansierte prosjektet.