1504 Samfunnsøkonomisk analyse av endret lufthavnstruktur i Sør-Norge. Sandane ...

1504 Samfunnsøkonomisk analyse av endret lufthavnstruktur i Sør-Norge. Sandane og Førde lufthavner

Forfatter(e):

Hilde Johanne Svendsen, Svein Bråthen, Eivind Tveter

Utgiver:

Møreforsking Molde AS

Oppdragsgiver:

Nasjonal Transportplan

Rapportnr:

1504
|

Isbn/Issn:

978-82-7830-216-3 (trykt), 978-82-7830-217-0 (elektronisk) / 0806-0789

Publikasjonstype:

Forskningsrapport
|

Sidetall:

34

Denne rapporten tar for seg to alternativer for endringer i lufthavnstruktur i Sør-Norge, der det ene består i nedleggelse av Sandane lufthavn og det andre består i å legge ned både Sandane og Førde lufthavner. I presentasjon av nytteberegningene for disse to alternativene har vi valgt å fokusere på reiseaktiviteten fra de to flyplassene og inn til Oslo, siden det ved begge alternativene er der trafikantene i all hovedsak får ekstra nyttetap som følge av nedleggelser.

Den samfunnsøkonomiske analysen for nedleggelse av Sandane lufthavn viser en netto nåverdi på rundt 546 mill. kroner. Nedleggelsen synes dermed å være samfunnsøkonomisk lønnsom.

Den samfunnsøkonomiske analysen for nedleggelse av både Sandane og Førde lufthavner gir et økt nyttetap for brukerne av Sandane lufthavn, fordi Førde ikke lenger blir et aktuelt alternativ. Det å opprettholde Førde lufthavn synes isolert sett å være lønnsomt, med en netto nåverdi på rundt 557 mill. kr. Det synes dermed klart at det er samfunnsøkonomisk lønn­somt å legge ned Sandane lufthavn, og lønnsomt å opprettholde driften av Førde lufthavn, til tross for den relativt korte avstanden mellom Førde og Florø.

Næringsstruktur og trafikkmønster i de berørte områdene er behandlet i Avinor (2015).

Fagernes lufthavn er ikke behandlet i denne rapporten. Beslutning om nedleggelse av rutedriften der ble tatt i forbindelse med behandlingen av Statsbudsjettet for 2015.