1302 Hamnsundsambandet. Trafikkberegninger og samfunnsøkonomisk kalkyle for 4 ...

1302 Hamnsundsambandet. Trafikkberegninger og samfunnsøkonomisk kalkyle for 4 alternative traséer

Forfatter(e):

Jens Rekdal, Wei Zhang

Utgiver:

Møreforsking Molde AS

Oppdragsgiver:

Nordplan AS

Rapportnr:

1302
|

Isbn/Issn:

978-82-7830-182-1

Publikasjonstype:

Rapport
|

Sidetall:

86
download

Planleggingen av Hamnsundsambandet startet opp rundt 1987 da Ålesundstunnelene åpnet og fergen mellom Haram og Ålesund sentrum falt bort. Hamnsundsambandet er en planlagt ny vegstrekning, hovedsakelig i undersjøisk tunnel, mellom Hamnsund ved Søvik i Haram kommune, til Valderøy i Giske kommune, eller Ellingsøy i Ålesund kommune. Sambandet innebærer en vesentlig innkorting av reiseavstandene mellom deler av Haram kommune og Ålesund sentrum. Betydningen av et slikt samband har blitt forsterket i og med at prosjektet Nordøyvegen er i ferd med å bli en realitet, og at det her er en forutsetning at Hurtigbåten mellom Ålesund og Haram/Nordøyane vil bli lagt ned.

Hamnsundsambandet ser, uavhengig av trasévalget, ut til å være et samfunnsøkonomisk relativt robust prosjekt med betydelig netto nytte for samfunnet, med og en nyttekostnadsbrøk mellom 0.5 og 1 for de per dato mest sannsynlige kostnadsanslagene, og standard forutsetninger for samfunnsøkonomiske analyser ellers. Med de bompengesatser som er analysert i denne utredningen ser imidlertid prosjektet ikke ut til å kunne fullfinansieres med bompenger, og det viser seg vanskelig å komme over 50 % finansieringsgrad med bompenger med en sats på 31 kr per passering og selv om man forutsetter en 25 års bompengeperiode. Analysen har imidlertid heller ikke vært innrettet mot å finne den bompengesats som maksimerer bompengeinntektene.

Denne utredingen skulle imidlertid også danne et bedre grunnlag for å velge mellom de 4 alternativene. Hovedkonklusjonen her er at alternativ V3 (med tilkobling i Valderøytunnelen), ser ut til å gi noe høyere bruttonytte enn de tre andre alternativene som er utredet. Dette gjelder både for det bompengefrie alternativet og for begge analyserte nivåer på bompengesatsene (kr 31 og kr 63 per passering). Med bompenger er de 4 alternativene ganske like på nyttesiden. Størrelsen på investeringskostnadene er da, sammen med usikkerhetsmarginer for kostnadsanslagene for disse, ganske avgjørende for hvilket alternativ man bør velge.