Nye tidsverdier i samfunnsøkonomiske beregninger: Alternative vurderinger baser...

Nye tidsverdier i samfunnsøkonomiske beregninger: Alternative vurderinger basert på analyser av to vegprosjekter

Forfatter(e):

Eivind Tveter, Karoline Louise Hoff, Maria Laingen, Svein Bråthen

Utgiver:

Møreforsking Molde AS

Oppdragsgiver:

Nye veier

Rapportnr:

2004
|

Isbn/Issn:

978-82-7830-327-6

Publikasjonstype:

Arbeidsrapport
|

Sidetall:

51

Verdsetting av tid i samfunnsøkonomiske analyser gjøres tradisjonelt med betalingsvillighetsstudier. Den siste verdsettingsstudien fra Transportøkonomisk institutt (TØI) ble det i en tidlig fase anbefalt nye tidsverdier basert på en metodikk som fanger opp egenskaper ved transportmiddelet. Denne metoden likestiller tidsverdier for reisende uavhengig av blant annet inntekt. Tidsverdier estimert med denne metoden er vesentlig lavere enn det tidligere studier viser. I denne forbindelsen har Nye Veier bedt Møreforsking om å gjøre en vurdering av de nye tidsverdiene basert på observert adferd «revealed preferences».
Denne rapporten presenterer derfor vurderinger av de nye tidsverdiene basert på hva bilister gjør når reisekostnader endres. Analysen baseres på trafikktellinger fra Eiksundsambandet og E18 TvedestrandArendal. Analysen av Eiksundsambandet gir dessverre ingen klare konklusjoner om verdsettingen av tid. For E18 TvedestrandArendal ser vi på endringer i vegvalg mellom ny og gammel E18 etter innføringen av bompenger i september 2019. Sammenlignet med den gamle vegen er den nye vegen raskere, men har bompenger. Dersom vegvalget utelukkende blir gjort etter generaliserte reisekostnader (og ikke andre egenskaper ved reisen, som komfort og trafikksikkerhet) kan en beregne tidsverdien som gjør disse vegene like gode (break-even verdi). Basert på en tidsserieanalyse estimerer vi en trafikknedgang på ny E18 på 21 prosent og tolker dette som at minst 21 prosent av bilistene har en verdsetting av tid under break-even verdien. Kombinasjonen av break-even verdien og reduksjonen i trafikk impliserer tidsverdier som er en del høyere enn verdiene i TØIs studie.
TØI har også beregnet tidsverdier som korrigerer for inntekt og andre forskjeller i personlige karakteristika. Tidsverdiene fra denne rapporten ligger tettere opp mot disse tidsverdiene.