1209 Diagnose for kystlogistikken i Midt-Norge Forprosjekt

1209 Diagnose for kystlogistikken i Midt-Norge Forprosjekt

Forfatter(e):

Oddmund Oterhals, Jan Husdal, Svein Bråthen

Utgiver:

Møreforsking Molde AS

Oppdragsgiver:

Regionalt forskningsfond Midt-Norge, Nord-Trøndelag fylkeskommune, Møre og Romsdal fylkeskommune, Statens vegvesen Region midt, Trondheim Havn, Fraktefartøyenes Rederiforening

Rapportnr:

1209
|

Isbn/Issn:

978-82-7830-172-2

Publikasjonstype:

Arbeidsrapport
|

Sidetall:

62
download

Innenfor dette forprosjektet har Møreforsking Molde gjennomført en tilstandsanalyse av godsstrømmer og transportløsninger på kysten av Midt-Norge, sammen med et bredt sammensatt konsortium av offentlige og private aktører. En slik tilstandsanalyse skal danne grunnlag for planlegging av målrettede tiltak for å forbedre transportløsningene på kysten, med fokus på gode land-sjøforbindelser og tilrettelegging for økt sjøtransport. Arbeidet har i tid falt sammen med forberedelsene til ny nasjonal transportplan (NTP) for tidsperioden 2014-23 samt regjeringens arbeid med å utvikle gode strategier for utvikling av nærskipsfarten.

I teoridelen av rapporten er status og særegne forhold for kystlogistikken i Midt-Norge diskutert i forhold til logistikktrender og utfordringer for sikker godstransport. Landsjøforbindelser, intermodale løsninger og virkemiddelbruk blir naturlig nok sentrale tema.

En vesentlig del av arbeidet har bestått av å besøke og innhente informasjon fra bedrifter med transportbehov og leverandører av logistikktjenester. Varestrømmer, potensialer for økt sjøtransport, flaskehalser og hindringer er diskutert. Det avtegner seg transportkorridorer som både av miljømessige og samfunnsøkonomiske grunner burde flyttes fra land til sjø.

Til slutt i rapporten har arbeidsgruppen diskutert aktuelle emner for videre FoU-arbeid. Sentrale stikkord blir grundigere godsstrømsanalyser på regionalt nivå, miljøregnskap, intermodale knutepunkt og havnestruktur.