Segmenteringsmodeller for bilhold og førerkortinnehav; Grunnkretsbasert modelle...

Segmenteringsmodeller for bilhold og førerkortinnehav; Grunnkretsbasert modeller til bruk i regionale transportmodeller

Forfatter(e):

Jens Rekdal, Tom N. Hamre

Utgiver:

Møreforsking Molde AS

Oppdragsgiver:

Nasjonal transportplan 2006-2015, Arbeidsgruppe for transportanalyser

Rapportnr:

0410
|

Isbn/Issn:

82-7830-070-4

Publikasjonstype:

Rapport
|

Sidetall:

55

Denne rapporten beskriver nyutviklede modeller for førerkortinnehav og biltilgjengelighet som er implementert i de landsdekkende regionale transportmodeller. Prosjektet er gjennomført på oppdrag fra Nasjonal Transportplan (NTP) - Arbeidsgruppen for transportanalyser. Møreforsking Molde AS og Numerika har samarbeidet om å gjennomføre prosjektet.

De nye modellene er basert på RVU2001, og grunnkretser som geografisk enhet. Modellenes rolle i modellsystemet er å bryte den informasjon vi har om befolkningen i grunnkretser i Norge (kjønn, aldersgrupper og tilhørighet til husholdstyper), ytterligere ned på biltilgjengelighet. Biltilgjengelighet er et begrep hvor både folks førerkortinnehav, husholdenes bilhold og "konkurranse om husholdets biler" er ivaretatt. Det er etablert 5 segmenter med ulik biltilgjengelighet. For personer uten førerkort skilles det bare på om husholdet har bil eller ei (to grupper). For personer med førerkort skilles det mellom hushold uten bil, hushold med bil, men med færre biler enn førerkort i husholdet, og hushold med bil, og med like mange eller flere biler enn førerkort i husholdet (tre grupper). Det er estimert tre modeller på data fra hushold med 1, 2 og 3 voksne personer.

De viktigste variablene i modellene er alder, kjønn, familietype, inntekt og befolkningstetthet. Befolkningstetthet benyttes her som en proxyvariabel i forhold til variable som beskriver parkeringsforholdene ved bostedet mer korrekt. Slike variable har vi ikke hatt tilgang til. Tanken er at det i områder med høy befolkningstetthet ofte kan være høyere generaliserte kostnader knyttet til bilhold enn i områder med lav tetthet. Denne variabelen vil imidlertid også fange opp andre faktorer, som bedre kollektivtilbud, kortere avstander til aktiviteter, med mer, og dermed mindre behov for bil i områder med høy tetthet. Det er en klar sammenheng mellom befolkningstetthet og både bilhold og førerkortinnehav i våre modeller. I områder med høy befolkningstetthet er sannsynligheten for full biltilgang og førerkort lavere, og sannsynligheten for delvis eller ingen biltilgang høyere enn ellers. Modellene er implementert i C , og kalibrert mot såkalte kohorteffekter i førerkortinnehavet.