Etablering av matriser for tilbringertrafikk til flyplasser for 2017

Etablering av matriser for tilbringertrafikk til flyplasser for 2017

Forfatter(e):

Jens Rekdal, Wei Zhang

Utgiver:

Møreforsking Molde AS

Oppdragsgiver:

Vegdirektoratet

Rapportnr:

1915
|

Isbn/Issn:

978-82-7830-323-8

Publikasjonstype:

Rapport
|

Sidetall:

56

I 2015 gjennomførte Møreforsking Molde AS og Numerika AS et prosjekt der det ble laget en generell applikasjon som beregner fordelingen av reiser til flyplasser på transportmåter og startgrunnkretser til bruk i de regionale modellene for korte reiser (RTM). Applikasjonen ble laget som en modell for valg av transportmiddel og destinasjon. Den kan kjøres i et kalibreringsmodus, hvor fordelingen på startpunkter og transportmiddelvalget kan kalibreres, og et anvendelsesmodus, hvor fordelingen på startpunkter holdes fast (lik den kalibrerte), mens transportmiddelvalget kan variere avhengig av LoS-data. Denne applikasjonen er nå benyttet til å oppdatere de flyplassmatriser som ble etablert for 2013 på ny RVU fra 2017, på Avinors statistikk for passasjerer ankommet/reist på lufthavnene og på nye LoS- og sonedata fra de regionale modellene.
Det ble opprinnelig utviklet modeller for fire reisetyper (bosatte og besøkendes arbeidsrelaterte reiser og private reiser) for de største flyplassene i Norge. I inneværende prosjekt er antall modeller for de fire største flyplassene (hvor man har hatt nok observasjoner i RVU) utvidet fra fire til seks. For arbeidsrelaterte og private reiser for bosatte i flyplassenes influensområder skilles det nå også på innenlandsreiser og utenlandsreiser for de fire største flyplassene. Utenlandsreiser har gjennomgående lengre varighet noe som ha betydning for transportmiddelvalget for tilbringerreiser bl.a. gjennom høyere parkeringskostnader.
Rygge flyplass er nedlagt siden 2015, men vi har tatt inn to nye flyplasser i region nord (Alta og Kirkenes). Det er i denne runden beregnet tilbringermatriser for de 15 største flyplassene i Norge.