Nytt Riksregulativ for ferjetakster; Samordning med AutoPASS

Nytt Riksregulativ for ferjetakster; Samordning med AutoPASS

Forfatter(e):

Svein Bråthen, Leif Magne Lillebakk

Utgiver:

Møreforsking Molde AS

Oppdragsgiver:

Statens vegvesen, Vegdirektoratet

Rapportnr:

0510
|

Isbn/Issn:

82-7830-082-8

Publikasjonstype:

Rapport
|

Sidetall:

60

Denne rapporten er skrevet på oppdrag for Statens Vegvesen, Vegdirektoratet, og danner grunnlaget for å eventuelt revidere Riksregulativet på ferjer. Rapporten gir en vurdering av både samfunnsøkonomiske forhold og inntektsvirkninger av å revidere takstregulativet til å være bedre tilpasset elektronisk innkreving.

Et nytt Riksregulativ er analysert i to hovedalternativer, med og uten passasjerbetaling. Dersom en skal velge et takstsystem som i størst grad oppfyller de målsettinger som har vært nevnt i en rekke offentlige dokumenter, så oppfyller et alternativ uten passasjerbetaling disse i størst grad. Dette alternativet innebærer en viss differensiering mellom sommermånedene og ellers i året. Faste brukere blir i hovedsak skjermet fordi rabattert pris blir den samme om sommeren som ellers i året, men personbiler med kun fører får en viss økning. Passasjerfritak og sommerpåslag henger sammen, fordi passasjerfritak om sommeren kan stimulere etterspørsel og skape kapasitetspress til en kostnad som det på sikt vil være ønskelig å få dekket inn. Dersom en ønsker en forenkling av kjøretøytakstene men der en ønsker å beholde passasjerbetalingen, så ivaretar et alternativ med fortsatt passasjerbetaling dette. Imidlertid vil ikke dette alternativet etter vår mening svare godt på en del viktige utfordringer som blir reist i en del offentlige dokumenter sitert i rapporten.