Virkninger av tiltak innen transportsektoren; En kunnskapsoversikt - Rapport ti...

Virkninger av tiltak innen transportsektoren; En kunnskapsoversikt - Rapport til Effektutvalget

Forfatter(e):

Svein Bråthen, Frode Ohr, Harald Minken, Inge Thorsen, Knut Sandberg Eriksen

Utgiver:

Møreforsking Molde AS

Oppdragsgiver:

Kommunal- og regionaldepartementet

Rapportnr:

0304
|

Isbn/Issn:

82-7830-054-2

Publikasjonstype:

Rapport
|

Sidetall:

164

Denne rapporten gir en bred beskrivelse av hvordan transporttiltak virker inn på økonomisk utvikling og lokalisering. Det regionale fordelingsaspektet er tradisjonelt en viktig beslutningsparameter. Vi gir en kort, overordnet oversikt over de økonomiske rammene for statens innsats i transportsektoren i de siste 10 årene. For å klargjøre grensene mellom effektivitet og fordeling i utforming av infrastrukturpolitikken, går vi gjennom opplegget for samfunnsøkonomiske analyser. Dernest tar vi opp noen relevante teoretiske og empiriske tilnærminger for å forklare infrastrukturens rolle i en regionaløkonomisk utvikling. Dette står sentralt i rapporten.

Vi ser også på sammenhengen mellom infrastruktur og økonomisk utvikling gjennom bruk av makroanalyser og etteranalyser i spesifikke prosjekter. Videre omtaler vi noen enkeltsektorer eller enkeltområder. Eksempelvis ser vi på fastlandsforbindelser, bytransporter og problemstillinger knyttet til effektiv kollektivtransport både i og utenom byer. Vi drøfter også samfunnsøkonomi i utvalgte regionale lufthavner, og avslutningsvis omtaler vi oppleggene for å oppnå effektivitet i offentlige kjøp av tjenester i deler av transportsektoren (riksvegferjer, regionale flyruter og kollektivtransport/buss).