Marginale vegslitasjekostnader; Gir nye angrepsvinkler ny viten som er relevant...

Marginale vegslitasjekostnader; Gir nye angrepsvinkler ny viten som er relevant for norske forhold?

Forfatter(e):

Harald Martin Hjelle

Utgiver:

Møreforsking Molde AS

Oppdragsgiver:

Samferdselsdepartementet

Rapportnr:

0402
|

Isbn/Issn:

82-7830-060-7

Publikasjonstype:

Rapport
|

Sidetall:

94

Rapporten gjennomgår senere europeiske studier knyttet til marginal vegslitasje. Dernest presenteres nye norske estimater for marginal vegslitasje basert på et senere norsk doktorgradsarbeid (Hjelle 2003). Her anvendes en såkalt "bottom-up"-tilnærming for sporslitasje. En kort studie av tiltaksutløsende skademekanismer på det norske vegnettet tyder på at det er spordannelser som utløser de fleste vedlikeholdsbehov på høytrafikkerte strekninger. Bildet er litt mer nyansert for veger med noe mindre trafikk, men sporslitasje er fortsatt den viktigste enkeltfaktoren i de fleste av landets regioner.

Det mest overraskende i studien er det faktum at modellene ikke får bedre tilpasning om man benytter en akseltrykkavhengig trafikkparameter enn et "flatt" akselpassasjemål. Dette gir som resultat at de tunge bilene ikke får allokert brorparten av den marginale vegslitasjen slik man tradisjonelt har gjort det.

De estimerte vegslitasjekostnadene er svært små sett i sammenheng med typiske estimater på de andre kostnadskomponenter som miljø, ulykker og køer.