1313 TraMod_By Del 1: Etablering av nytt modellsystem. Revidert utgave av rapp...

1313 TraMod_By Del 1: Etablering av nytt modellsystem. Revidert utgave av rapport 1203

Forfatter(e):

Jens Rekdal, Odd I. Larsen, Arne Løkketangen, Tom N. Hamre

Utgiver:

Møreforsking Molde AS

Oppdragsgiver:

Samferdselsdepartementet, Statens Vegvesen, Jernbaneverket, Kystverket og Avinor

Rapportnr:

1313
|

Isbn/Issn:

978-82-7830-193-7

Publikasjonstype:

Rapport
|

Sidetall:

206
download

Videreutviklingen av TraMod til TraMod_By har for det første bestått i en reestimering av transportmiddel- og destinasjonsvalgsmodeller for 4 reiseformål og for 3 reiseformål ble det også gjort en omgruppering av RVUs fininndelte formål. For disse reiseformål har man estimert simultane modeller for rundturer med utgangspunkt i eget hjem. Det er også estimert nye modeller for turgenerering.

I TraMod_By har vi nå også gått over til å beregne LoS-data (Level of Service) som et veid gjennomsnitt av LoS-data for en (maksimal) morgenrushtime og LoS-data for en lavtrafikktime, med vekter som varierer med reiseformål og etter reisetidsrom. Dette gjør at modellen må kjøres noen iterasjoner, slik at de kjøretider man får ved assignment av morgenrushtimen, samsvarer med de kjøretider som inngår i LoS-data.

TraMod_By er også nyprogrammert og kan nå kjøres i parallell ved at programmet kan utnytte det antall prosessorer/tråder som finnes på brukerens datamaskin (brukeren kan spesifisere de ressurser som skal stilles til rådighet for modellkjøringer).

TraMod og nå TraMod_By har mange likhetstrekk med tilsvarende modellsystemer i andre land, bl.a. bruk av strukturerte logit-modeller for mode-/destinasjonsvalg. På to områder har modellsystemet en struktur som er litt uvanlig: Behandlingen av periodekort for kollektivtrafikk hvor man har eksplisitt modellering av månedskortinnehav for arbeidsreiser og hvor informasjon herfra benyttes videre for andre reiseformål, og behandlingen av turgenerering hvor man tar utgangspunkt i en modell for antall besøk med ulike formål. Turgenereringen er estimert og implementert ved bruk av en modelltype som er simultan over alle formål, og som er en blanding av Poisson og multinomas Logit formulering. Det er estimert separate modeller for 5 aldersgrupper.

Estimert antall besøk for en person (i et gitt segment) blir deretter, med en spesiell prosedyre, konvertert til to typer rundturer med utgangspunkt i eget hjem; rundturer med kun ett ærend (to delreiser), og rundturer med to ærend (tre delreiser).

Denne rapporten utgis nå i en revidert 2. utgave. Vinteren 2012 og våren 2013 er viktige sider ved inputdata til modellsystemet og dataflyt for øvrig mellom delmodeller i modellsystemet, forbedret. Blant annet er datastrukturen når det gjelder transportkvalitetsdata revidert og det er lagt inn samme struktur for alle delmodeller som benytter seg av disse. Det samme gjelder sonedata, dvs. data som beskriver innholdet i de soner som danner den geografiske dimensjon i modellsystemet. I tillegg har Statistisk Sentralbyrå levert geografisk fordelte demografiske datasett for hele landet, som er kombinert og prosessert slik at den reviderte modellutgaven har en vesentlig forbedret og mer realistisk fordeling når det gjelder demografisk input, og variasjon i denne mellom geografiske områder. I arbeidet er også noen bugs i programkodene avdekket og eliminert.