Nattferje Moss-Horten; En analyse av markedsgrunnlaget

Nattferje Moss-Horten; En analyse av markedsgrunnlaget

Forfatter(e):

Lage Lyche, Edvard Thonstad Sandvik, Svein Bråthen

Utgiver:

Møreforsking Molde AS

Oppdragsgiver:

Bastø-Fosen AS

Rapportnr:

M0408

Publikasjonstype:

Arbeidsrapport
|

Sidetall:

25

Av undersøkelsen går det fram at det ikke er behov for et fullstendig nattilbud som skissert i konsesjonssøknaden til ferjeselskapet. Dvs. 3 turer per natt med avganger kl 00:45, 02:45 og 04:45. Blant annet begrunnes dette ut i fra kravene til kjøre- og hviletid og dermed lite nattkjøring. Et par av informantene påpeker at et nattilbud ikke er ønskelig dersom dette medfører generell takstøkning i sambandet. Likevel synes det å være et vist behov for nattavganger. Spesielt er det iflg. informantene ønskelig med en tidligere avgang om morgenen. 7 av 12 ønsker seg en slik avgang. Tar vi hensyn til hvor mange turer det enkelte selskap regner med å bruke et eventuelt nattilbud, synes det også ønskelig med en senere avgang om kvelden, selv om bare 3 av 12 informanter hadde ønske om en slik avgang. Utvalget vil trolig trafikkere denne avgangen med ca 1500 turer i året. Noe som tilsvarer ca 5 kjøretøy per tur. Tar vi høyde for hele populasjonen samt personbilene regner vi med ca 30 kjøretøy per tur på en slik sen kveldsavgang. Vi vil presisere at en enkelt bruker av sambandet representerer en stor andel av den stipulerte trafikken. Antall turer på en eventuell sen kveldsavgang, vil derfor være svært avhengig av dette ene selskapet. Bare 3 av de 12 informantene signaliserer ønske om fullt nattilbud. Selv om disse tre nokså sterkt signaliserer behov for et slikt tilbud, påpeker to av dem at mange av problemene deres ville ha vært løst med en senere avgang om kvelden. Vi har anslått at et fullstendig nattilbud vil kunne medføre ca 15 kjøretøy per nattavgang, herav 6 tunge.

 

Minst like mye som et nattilbud signaliserer de utvalgte brukerne et ønske om at kapasiteten bedres i åpningstiden og at ferjeselskapet ordner seg med reserveferje når noen av ferjene er ute av drift.

 

Med ca 15 kjøretøy per nattavgang (3 avganger), hvor andelen tungtransporter vil kunne utgjøre ca 42% og med ÅDT fra ferjekaia og gjennom Moss som ligger på 5200 til 23500 kjøretøy, vil maksimalverdiene når det gjelder støy om natten med stor sannsynlighet bli overskredet med et nattilbud på ferja. ÅDT fra ferjekaia langs RV310 gjennom Horten til E18 ligger på 5650 til 21900. Med nattferje vil det være snakk om periodevis trafikk med stor andel tunge kjøretøy. Dette vil kunne medføre periodevis høye støykonsentrasjoner som bl.a. lett kan føre til søvnforstyrrelser. Det er en stor andel støyutsatte boliger samt noen hoteller langs tilførselsvegene til ferja i begge byer. Det er også grunn til å være oppmerksom på støyen fra inn/utseiling og om bord/i landkjøring som kan bidra til å forsterke periodiske støyproblemer nattestid, særlig i tilknytning til situasjonen i Moss hvor ferjeleiet ligger nær boliger. Vi har her ikke gjort noe forsøk på å analysere støyproblemene. Dersom man velger å iverksette et nattilbud på ferja, anbefaler vi en mer detaljert støyundersøkelse med bl.a. bruk av støysonekart.