Samfunnsmessige virkninger av Langfjordtunnelen; Delrapport 2: Analyse av regio...

Samfunnsmessige virkninger av Langfjordtunnelen; Delrapport 2: Analyse av regionale virkninger

Forfatter(e):

Mette Rye, Lage Lyche

Utgiver:

Møreforsking Molde AS

Oppdragsgiver:

Langfjordgruppa v/ Molde Næringsforum

Rapportnr:

M0305

Publikasjonstype:

Arbeidsrapport
|

Sidetall:

69

Langfjordtunnelen er ment å avløse riksvegferjeruta over Langfjorden mellom Sølsnes og Åfarnes. Arbeidsrapporten er en delrapport av et større arbeid hvor vi skal utrede alle samfunnsmessige virkninger av prosjektet.

 

Generelt er det grunn til å tro at Langfjordtunnelen vil være et positivt tiltak for den regionale utviklingen. Når det gjelder bosetting og lokalt utbyggingsmønster er deler av regionen inne i en periode med negativ utvikling. Arbeids- og utdanningsmulighetene vil særlig innenfor en rimelig dagpendleravstand bli større, noe som kan bidra til at steder som Rauma og deler av Nesset kan styrke sin konkurranseposisjon som bosted. Økt bruk av tjenestene i sentra (som for eksempel Molde), kan også bidra til motsatt effekt. Mindre bruk av lokale tjenester, kan med tiden gi sterkere sentralisering av bosetting og næringsliv. Vi vurderer totaleffekten på dette området derfor som usikker, men med en tendens i positiv retning for regionen som helhet.

 

Vi tror ikke at den nye veginvesteringen i vesentlig grad vil få konsekvenser for befolkningsutviklingen. En forsiktig konklusjon er at tunnelen kan medvirke til å styrke grunnlaget for bosettingen i regionen.

 

De viktigste effektene for næringslivet vil være en utvidet arbeidsmarkedsregion og bedre tilgang til flyplass. Prosjektet vil også bidra til å forenkle kontakten med kunder og leverandører. På sikt, uten bompenger; vil også en tunnel kunne bidra til lavere transportkostnader. En umiddelbar virkning av prosjektet er spart tid. Økt fleksibilitet kan også gi muligheter for bedre kapasitetsutnyttelse og dermed lavere transportkostnader.