Viktige godstransportstrømmer og godstransportkorridorer i Norge

Viktige godstransportstrømmer og godstransportkorridorer i Norge

Forfatter(e):

Tom N. Hamre, Frode Voldmo, Jens Rekdal, Olav Lofthus

Utgiver:

Møreforsking Molde AS

Oppdragsgiver:

Statens vegvesen, Vegdirektoratet

Rapportnr:

0409
|

Isbn/Issn:

82-7830-069-0

Publikasjonstype:

Rapport
|

Sidetall:

80

Statens vegvesen, Vegdirektoratet har ønsket å bearbeide og tilrettelegge dagens statistikk og øvrig datamateriale over godstransport, for å på en pedagogisk og overskuelig måte presentere viktige godsstrømmer og godstransportkorridorer i Norge. En prosjektgruppe bestående av Møreforsking Molde AS, Norconsult AS og Numerika er engasjert til å gjennomføre prosjektet.

Når man måler transportene i nettovekt ligger de tyngste godstransportkorridorene i Norge på sjøen. Dette gjelder selv når man ser bort ifra transportene av de svært store mengdene petroleumsprodukter fra Norge til utlandet og mellom installasjoner på sokkelen og fastlandet. En stor andel av sjøtransporten er bulkprodukter, og når man holder disse utenfor blir ikke sjøtransporten fullt så dominerende. På land dominerer noen få transportkorridorer til og fra Oslo sterkt. Osloområdet er navet for langdistanse godstransport i og til/fra Norge.

Hvis man i stedet for godstransport i tonn ser på godstransport i kroner endres dette bildet. Sjøtransporten, og til dels jernbanen, får reduserte markedsandeler, mens vegen får en stadig større betydning. Regnet i kroner går en stor del av godset til og fra Oslo med lastebil på veg eller med ferge. En stor del av godstrømmene på veg er konsentrert til E 6, E 18 og Rv3 (Østerdalen), men det er også viktige godskorridorer mellom Østlandet og Vestlandet samt til dels langs E 39 Kyststamvegen.

Framstillingene som er utarbeidet i dette prosjektet er basert på eksisterende datakilder og godstransportmodellen NEMO, Nettverksmodell for godstransport innen Norge og mellom Norge og utlandet (bl.a. Vold mfl, 2002), har vært hovedleverandør av data. Data fra en rekke andre datakilder er også benyttet, både som grunnlag for avstemming av NEMOs resultater og direkte som grunnlag for illustrasjonene. Det er relativt stor usikkerhet i de tallene som presenteres, og spesielt i tallene hvor godstransportvolumer er regnet om til verdi. Dette skyldes bl.a. at det er relativt få offisielle datakilder som kan benyttes til å kontrollere eller sammenlikne de beregnede tall med.