Generelle og prosjektspesifikke trafikkprognoser

Generelle og prosjektspesifikke trafikkprognoser

Forfatter(e):

Odd I. Larsen, Jens Rekdal

Utgiver:

Møreforsking Molde AS

Oppdragsgiver:

Statens Vegvesen, Vegdirektoratet

Rapportnr:

0512
|

Isbn/Issn:

82-7830-084-4

Publikasjonstype:

Rapport
|

Sidetall:

56

Prognoser for veitrafikk har jevnlig blitt utarbeidet. Prognoseresultatene benyttes også som grunnlag for den trafikkvekst som inngår i evaluering av trafikkprognoser. Rapporten behandler trafikkprognoser og drøfter ulike typer prognosemodeller. Nye prognosemodeller klarer ikke å fange opp alle forhold som på lenger sikt kan påvirke trafikkutviklingen. På den annen side kan de eldre prognosemodeller ha overvurdert betydning av inntektsvekst isolert fordi man ikke har klart å isolere betydningen av disse forhold. Det pekes også på at den faktiske trafikkvekst i vegsystemet totalt, kan være vanskelig å måle, både direkte ved hjelp av trafikktellinger og ved mer indirekte metoder.

For prosjektevaluering er det mye som tyder på at generelle trafikkprognoser systematisk vil undervurdere trafikkutvikling, spesielt de første år etter åpningen. Dette skyldes at man får etterspørselsendringer i form av endret destinasjonsvalg for reiser og i noen grad også endret reisemiddelvalg. Det vil ta en viss tid før en del av disse tilpasninger er gjennomført, og i denne periode vill trafikkveksten bli større enn "normalt". Effekten demonstreres for 2 prosjekter ved hjelp av en transportmodell for Møre og Romsdal som er basert på de regionale modeller som nå skal tas i bruk.