Kontantstrømsanalyse Kjerringsundet

Kontantstrømsanalyse Kjerringsundet

Forfatter(e):

Lage Lyche, Svein Bråthen

Utgiver:

Møreforsking Molde AS

Oppdragsgiver:

Kjerringsundet AS

Rapportnr:

1811
|

Isbn/Issn:

978-82-7830-304-7

Publikasjonstype:

Rapport
|

Sidetall:

36

Kjerringsundet AS ønsker å realisere Kjerringsundforbindelsen uten å belaste den
fylkeskommunale økonomien. Slike prosjekter blir ofte omtalt som «selvfinansierende
prosjekter». Begrepet blir som regel brukt om prosjekter der man over en periode på for eksempel
40 år vil ha bompengeinntekter, ferjeavløsningsmidler og/eller andre finansieringskilder som
samlet er like høye eller høyere enn investeringskostnaden og eventuelt økte driftskostnader og
rehabiliteringskostnader ved prosjektet.


Vi har i denne rapporten satt opp ulike varianter av kontantstrømmer knyttet til ny veg mellom
Gossen og Otrøya. Fylkeskommunen er i ferd med å innføre en ny regnemodell for å avgjøre om
et prosjekt kan være i kategorien selvfinansierende. Vi har i denne rapporten gjort noen
beregninger ved bruk av fylkeskommunens modell som bl.a. inneholder en kontantstrøm over en
førtiårsperiode. Vi har lagt inn ulike forutsetninger for å se på hvordan dette virker inn på
prosjektets finansieringsevne.