Samfunnsøkonomisk vurdering av reduksjon i tillatt totalvekt for vogntog fra 50...

Samfunnsøkonomisk vurdering av reduksjon i tillatt totalvekt for vogntog fra 50 til 40 tonn og utvidet veinett for modulvogntog

Forfatter(e):

Odd I. Larsen

Utgiver:

Møreforsking Molde AS

Oppdragsgiver:

Statens Vegvesen

Rapportnr:

1217
|

Isbn/Issn:

978-82-7830-180-7

Publikasjonstype:

Rapport
|

Sidetall:

55
download

Statens vegvesen vil ha vurdert de samfunnsøkonomiske konsekvenser av en reduksjon i tillatt totalvekt fra 50 til 40 tonn for innenlandske transporter og en utvidelse av det veinett som tillates for modulvogntog. Reduksjon i tillatt totalvekt vil medføre mer kjøring med vogntog for å frakte de godsmengder som blir berørt. De samfunnsmessige kostnader ved dette beregnes til å ligge i intervallet 160-294 mill kr pr år med dagens transportvolum.

For at endringen allikevel skal lønne seg må det være besparelser som skyldes at de transporter som i dag har totalvekt i intervallet 40-50 tonn medfører ekstra store kostnader. Det er spesielt vegslitasje og vedlikeholdskostnader for veier det da kan dreie seg om. Vi må imidlertid forvente at redusert totalvekt vil medføre en vridning av vognparkens sammensetning bort fra 6-akslede vogntog og over til vogntog med 4 eller 5 aksler. Dette fordi den 6. aksel ikke gir grunnlag for større nyttelast enn 4 eller 5 aksler når totalvekten begrenses til 40 tonn. En vridning bort fra 6-aklsede vogntog vil i seg selv mer enn motvirke den initiale effekt på veislitasjen ved redusert totalvekt og kan faktisk føre til en økning av veislitasjen som skyldes tunge aksler.

Det er ikke noe som tyder på at modulvogntog med tillatt totalvekt på 60 tonn vil kompensere for den beregne kostnadsøkning. Modulvogntog vil primært gi en gevinst for transporter hvor kapasiteten på den enkelte tur i dag bestemmes av godsets volum og ikke vekt. For å kunne utnytte de potensielle gevinster ved modulvogntog trenger man et større sammenhengende veinett hvor disse tillates.