1802 Rammevilkår for fylkesvegferjedrifta

1802 Rammevilkår for fylkesvegferjedrifta

Forfatter(e):

Hilde Johanne Svendsen, Lage Lyche, Karoline Louise Hoff

Utgiver:

Møreforsking Molde AS

Oppdragsgiver:

Vestlandsrådet ved Sogn og Fjordane fylkeskommune

Rapportnr:

1802
|

Isbn/Issn:

978-82-7830-290-3 (elektronisk)/0806-0789

Publikasjonstype:

Rapport
|

Sidetall:

71

Gjennom kartlegging og datainnsamling har vi fått tilgang til fylkenes kostnader til ferjedrift, og utgifter til drift/vedlikehold og investering i fylkesvegferjekaier. Når vi sammenstiller overføringene i inntektssystemet med kostnadene fylkene har hatt og forventer å få fremover, så kan det sammenfattes med at overføringene til ferjedrift ser ut til å ha vært tilstrekkelig fra 2010 og frem til i dag Vestlandet sett under ett. Det er mer nyansert i kapittel 4 der vi også ser på virkningene fylkesvis. I perioden fremover, ser vi imidlertid at det er et finansieringsbehov utover det som kan forventes i overføringer fra staten. For ferjekaier så viser våre beregninger at overføringer til drift og vedlikehold har vært betydelig lavere enn de faktiske utgiftene, men her er det vanskeligere å forutsi noe om fremtidige overføringer. Vi har ikke lykkes i å finne ut om det er særskilte overføringer gjennom overføringene til fylkesveger som gjelder fylkesvegferjekaier. Unntaket er midlene til opprusting og fornying av fylkesvegnettet, der dette er hentet fra Statens vegvesens karlegging av vedlikeholdsbehovet på fylkesvegnettet. Dokumentasjonsrapporten viser en gitt andel til «bru og kai», men utover det er det ikke ytterligere detaljspesifiseringer.

Rammebetingelser som gjøre fylkene i stand til å forvalte fylkesvegferjedrifta kan skje gjennom

1)      Fylkenes innkjøpskompetanser og samarbeid

2)      Spesielle vurderinger ved gjennomgang av dagens inntektssystem. Dersom statlige myndigheter ønsker og støtter et grønt skifte, kan støtteordninger per samband vurderes etter gitte kriterier

3)      En gjennomgang av modellen som beregner overføringer til drift/vedlikehold av fylkesvegferjekaier

4)      Spesielle vurderinger ved gjennomgang av dagens inntektssystem. Dersom statlige myndigheter ønsker og støtter et grønt skifte, kan en engangsstøtte per samband vurderes etter gitte kriterier

5)      Miljøkrav i nye anbud bør stilles på en slik måte at fylkeskommunene kan hente ut ENOVA-støtte til tiltakene.

6)      Fylkeskommunene bør utforme konkurranser, både formuleringer og tidsperspektiv, slik at tilbydere har mulighet til å benytte seg av de støtteordningene som eksisterer