1602 Ny ferjeforbindelse mellom Aure og Hitra. Oppdaterte trafikktall og samfun...

1602 Ny ferjeforbindelse mellom Aure og Hitra. Oppdaterte trafikktall og samfunnsøkonomi 2016

Forfatter(e):

Hilde Johanne Svendsen, Wei Zhang, Jens Rekdal, Svein Bråthen

Utgiver:

Møreforsking Molde AS

Oppdragsgiver:

Midt-Norsk Fergeallianse AS

Rapportnr:

1602
|

Isbn/Issn:

0806-0789 / 978-82-7830-254-5 (trykt), 978-82-7830-255-2 (elektronisk)

Publikasjonstype:

Artikler
|

Sidetall:

37

Møreforsking Molde utførte i 2007 en samfunnsøkonomisk analyse av å opprette et nytt ferjesamband mellom Laksåvika i Hitra kommune og Kjørsvikbugen i Aure kommune. Analysen ble utført på oppdrag fra Tjeldbergodden utvikling på vegne av flere interessenter. I 2007 viste analysen en positiv netto nåverdi, noe som antydet at en opprettelse av et ferjesamband på strekningen ville være samfunnsøkonomisk lønnsomt. Midt-Norsk Fergeallianse har nå bestilt en oppdatering av denne analysen. 

Det er flere endringer siden de forrige analysen, der transportmodellene har blitt ytterligere forbedret, verdsettingsstudier er blitt oppdatert og veileder for samfunnsøkonomiske analyser er oppdatert med nye forutsetninger som skal legges til grunn. Resultatene fra analysen viser i dag et anslag på ÅDT på om lag 110-150 biler. Tiltaket er beregnet til å være samfunns­økonomisk lønnsomt, både dersom vi legger tradisjonelle dieseldrevne ferjer til grunn og dersom vi legger til grunn at sambandet blir drevet med batteridrift. I våre scenarier varierer netto nåverdi mellom 33 og 187 mill. 2015-kroner. Resultatene er følsomme for kostnadsøkning ved dieseldrift, og mindre følsomme for slike endringer ved batteridrift. Ved ny teknologi, som batteridrift i ferjedrifta, vil utvikling i kostnadsstruktur påvirke resultatene.