Takster i kollektivtransporten i Møre og Romsdal: Analyse av takstnivå og sones...

Takster i kollektivtransporten i Møre og Romsdal: Analyse av takstnivå og sonesystem for buss

Forfatter(e):

Eivind Tveter, Jens Rekdal, Karoline Louise Hoff, Wei Zhang

Utgiver:

Møreforsking Molde AS

Oppdragsgiver:

Møre og Romsdal fylkeskommune

Rapportnr:

1902
|

Isbn/Issn:

978-82-7830-308-2

Publikasjonstype:

Rapport
|

Sidetall:

57

På oppdrag for Møre og Romsdal fylkeskommune har Møreforsking Molde AS utredet takst- og sonesystemet for kollektivtrafikken. Oppdraget har vært løst i to faser. Fase 1 så på dagens bruk av kollektivtransport, muligheter for prising og sammenlignet takstsystem i Møre og Romsdal mot andre fylker. Fase 2 har analysert endringer i takstsystem med bruk av  transportmodellen RTM.

Vi har beregnet 15 alternativer: 5 beregninger med takstendringer i dagens system (D2–D6) og 5 alternativer (A–E) med et 7- og et 16-sonesystem. Et premiss for analysen har vært å endre takstsystem på en måte som øker kollektivreiser uten å redusere inntektene for Møre og Romsdal fylkeskommune (provenynøytralt).

Med dagens system viser modellberegningen at lavere enkeltbillettpriser kan øke kollektivtrafikken betydelig, men alternativene gir lavere inntekt enn i referansesituasjonen. To alternativer (D5 og D6) gir en moderat inntektsnedgang på 5 mill. per år, på lang sikt. Inntektsbortfallet er imidlertid betydelig større på kort sikt.

Alternative sonesystem (7-soner og 16-soner) gir noe høyere inntekter enn dagens system. Forskjellene mellom sonesystemene er imidlertid små og på generelt grunnlag ser vi ikke grunn til å anbefale det ene fremfor det andre. B-alternativene øker kollektivreisene mest, men gir en vesentlig inntektsnedgang på kort sikt. Alternativer som gir provenynøytralitet innenfor fem år er A-alternativene og E-alternativet med 16 soner. A-alternativene gir sterkest trafikkvekst, men E-alternativet med 16 soner blir raskest provenynøytralt. Valget mellom disse avhenger av risikovilje og evne til å tåle en kortsiktig nedgang i inntekter.

En mulig strategi kan være å velge alternativ E med 16 soner og trinnvis endre takstene i retning av B-alternativet. Med en trinnvis endring kan kursen endres hvis resultatene fra denne analysen skulle vise seg å være misvisende.