1708 Hurtigbåtrute mellom Frøya og Trondheim

1708 Hurtigbåtrute mellom Frøya og Trondheim

Forfatter(e):

Hilde Johanne Svendsen, Nina Pereira Kvadsheim, Kjell Erik Dyrli, Espen Rød

Utgiver:

Møreforsking Molde AS

Oppdragsgiver:

Frøya Næringsforum

Rapportnr:

1708
|

Isbn/Issn:

0806-0789 / 978-82-7830-287-3 (elektronisk)

Publikasjonstype:

Rapport
|

Sidetall:

45

Frøya næringsforum ønsker å få utarbeidet en utredning av et direkte hurtigbåttilbud mellom Frøya og Trondheim. Befolkning og næringslivet på Frøya opplever dagens kollektivtilbud, for pendlingsreiser spesielt, mellom Frøya og Trondheim som lite hensiktsmessig. Frøya næringsforum viser til økende trafikk som følge av den store aktiviteten i næringslivet på Frøya. Det vises også spesielt til utvekslingen av kompetanse mellom havbruksnæringen/ Blått kompetansesenter og forskningsmiljøene i Trondheim. Målet derfor er å kunne få et tilbud der man kan reise mellom Frøya og Trondheim på to timer.

Det er vanskelig å anslå etterspørselen etter et slikt tilbud basert på reisevaneundersøkelser og annen statistikk. Det er derfor gjort en analyse der vi finner ved hvilket passasjertall ruta vil ha en samfunnsøkonomisk netto nåverdi som er større enn null, ut fra en gitt ruteproduksjon og anslag på billettpriser. Dette er beregnet for to alternativer, der begge er basert på fire avganger fra hvert anløpssted daglig mandag til og med fredag. Dette viser at, alt etter valgt alternativ, ruta kan være samfunnsøkonomisk lønnsom ved 248 eller 131 passasjerer, og at tilskuddsbehovet ved dette volumet antas å være henholdsvis 16 eller 8,7 mill. kroner. Gjennomsnittlig billettpris i alternativ 1 er anslått til 211 kroner, og i alternativ 2 til 197 kroner. Bedriftsøkonomisk balanse antas å oppnås ved henholdsvis 546 eller 300 passasjerer per dag.