Beregningsmetodikk for netto ringvirkninger av samferdselsinvestering

Beregningsmetodikk for netto ringvirkninger av samferdselsinvestering

Forfatter(e):

Eivind Tveter

Utgiver:

Møreforsking Molde AS

Oppdragsgiver:

Transportetatene

Rapportnr:

1813
|

Isbn/Issn:

978-82-7830-306-1

Publikasjonstype:

Rapport
|

Sidetall:

65

Transportetatene har gitt Møreforsking og COWI oppdrag å utvikle en metodikk for beregning av netto ringvirkninger. Metodikken skal kunne benyttes for alle transportformer og benyttes i beregning av prosjekter i NTP 20222033. Denne rapporten er første fase i oppdraget og gir en gjennomgang av eksisterende forsking og beregninger. Formålet er å vurdere hvilke virkninger det foreligger et godt nok grunnlag til å beregne samt å velge et overordnet metodisk rammeverk. Vi gjennomgår den viktigste litteraturen på området og beregninger gjort på norske prosjekter. Vi utvikler også et enkelt rammeverk for å forstå de store variasjonene mellom ulike beregninger.


Rapporten gir følgende anbefalinger:
1. Vi anbefaler at det kun gjøres beregninger for agglomerasjonsgevinster.
2. Beregninger gjøres med utgangspunkt i endringer i effektiv sysselsettingstetthet.
3. Avstandskostnader beregnes med generaliserte reisekostnader.