Utredning av grunnlaget for PSO i 3 svenske flyruter

Utredning av grunnlaget for PSO i 3 svenske flyruter

Forfatter(e):

Karoline Louise Hoff, Falko Müller, Svein Bråthen

Utgiver:

Møreforsking Molde AS

Oppdragsgiver:

Trafikverket

Rapportnr:

1812
|

Isbn/Issn:

978-82-7830-305-4

Publikasjonstype:

Rapport
|

Sidetall:

49

Denne rapporten inneholder en utredning av den samfunnsøkonomiske situasjonen i 3 flyruter som i Flygutredningen 2019-2023 er foreslått som PSO-ruter. Rutene som skal analyseres inkluderer Torsby-Hagfors-Arlanda, Kramfors-Arlanda og Pajala-Luleå. Analysen viser at det samfunnsøkonomiske grunnlaget for å tilby PSO på disse rutene synes svakt, og at begrunnelsen for PSO må hvile tungt på i hvilken grad transportstandardkriteriene er oppfylt.

En hovedhensikt med rapporten er at den skal danne grunnlag for at Trafikverket selv skal kunne gjøre tilsvarende analyser for de resterende PSO-rutene. Derfor er den utformet delvis som en veileder til bruk av et Excel-regneark som inngår i leveransen, i form av et vedlegg.

Vi gjør oppmerksom på at oppdragstakers ansvar for leveransens regneark opphører ved leveringstidspunktet. Endringer i regnearket etter at leveransen har skjedd, samt følgene av disse endringene, vil være oppdragsgivers fulle og hele ansvar.