0811 Analyser av konsekvenser av nytt takstsystem for Oslo og Akershus

0811 Analyser av konsekvenser av nytt takstsystem for Oslo og Akershus

Forfatter(e):

Kjell B. Jansson

Utgiver:

Møreforsking Molde AS

Oppdragsgiver:

Ruter AS

Rapportnr:

0811
|

Isbn/Issn:

978-82-7830-135-7

Publikasjonstype:

Rapport
|

Sidetall:

119
download

På uppdrag av Ruter AS behandlar denna rapport möjligheten att förenkla taxesystemet i Oslo-Akershusregionen, med i stort sett bibehållna intäkter och oförändrat eller fler resor, genom analys av olika alternativa taxestrukturer.


I projektet har ett stort antal alternativ till dagens taxestruktur analyserats. Målet med ny taxestruktur är att få:

  • Ett enklare och mer lättbegripligt taxesystem,
  • Så hög företagsekonomisk effektivitet som möjligt,
  • Bättre samhällsekonomi,
  • En politiskt acceptabel fördelningsprofil.

Analysen visar att det synes finnas goda möjligheter att väsentligt förenkla taxesystemet utan förlust av intäkter och med en mycket liten minskning av antalet resor. Eller tvärtom, att få fler resor med en mycket liten förlust av intäkter.


Förslagen till alternativa taxesystem leder ofrånkomligen också till omfördelningar av prisnivåer mellan områden. Om sådana omfördelningar är lämpliga eller inte är ett spörsmål om rättvisa, och detta är helt och hållet ett politiskt spörsmål som rapporten inte tar ställning till.


Genomgående är det sannolikt att kalkylerna för de förordade taxestrukturerna underskattar antalet resor. Skälet är att förenklingen och de kraftiga prissänkningarna för långa resor kan locka betydligt fler resenärer, inte minst dem som väljer bil idag.