1001 Fjerning av terrenghinder ved Kirkenes lufthavn, Høybuktmoen - Samfunnsøko...

1001 Fjerning av terrenghinder ved Kirkenes lufthavn, Høybuktmoen - Samfunnsøkonomisk analyse

Forfatter(e):

Svein Bråthen, Jan Husdal

Utgiver:

Møreforsking Molde AS

Oppdragsgiver:

Avinor

Rapportnr:

1001
|

Isbn/Issn:

978-82-7830-143-2

Publikasjonstype:

Rapport
|

Sidetall:

53
download

Denne rapporten gir en samfunnsøkonomisk vurdering knyttet til fjerning av terrenghindre ved Kirkenes lufthavn, Høybuktmoen. Bruken av dagens rullebane har begrensninger knyttet til omkringliggende terrenghindre, gitt i Luftfartstilsynes fortolkning av forskriften for utforming av store lufthavner, BSL E 3-2. Det er praktisk mulig å fjerne terrenghindre mot øst for å kunne betjene større flytyper.


Totaltrafikken på Kirkenes lufthavn er anslått til å vokse med 2,2 % årlig, fra ca 240000 i 2014 til ca 420000 i 2039, i lavt trafikkscenario. Høyt scenario gir 3,9 % årlig vekst, fra ca 270000 til ca 740000, inkludert vekst som følge av Shtokman-feltet. Tiltaket på Kirkenes lufthavn er under usikre forutsetninger anslått til å kunne skape en trafikkøkning på 8-9 %.
Tiltakets nytte måles ved de samfunnsøkonomiske kostnadene som kan spares, ved at man legger til rette for bruk av større flytyper. I tillegg til selve tiltakskostnadene (205 mill kr diskontert), er følgende elementer beregnet:

 

  1. Nytten for operatører/passasjerer ved reduserte flydriftskostnader, 
  2. nytten av endret avgangsfrekvens for passasjerene og 
  3. endrede CO2-kostnader ved større flytyper.


Resultatene viser at tiltaket ikke ser ut til å være samfunnsøkonomisk lønnsomt, med en netto nåverdi på -129 mill kr i lavt og -110 mill.kr i høyt trafikkscenario, og med midlere investeringskostnader. Hovedgrunnen til manglende samfunnsøkonomisk lønnsomhet er at flyplassen også i dag kan betjene flytyper som kan gi direktetilbud til Oslo og Nord-Europa.