Datahotellet; KollTrans

Datahotellet; KollTrans

Forfatter(e):

Arild Fugleseth, Arne Løkketangen, Nils Fearnley, Odd I. Larsen

Utgiver:

Møreforsking Molde AS

Oppdragsgiver:

Samferdselssjefenes kontaktutvalg

Rapportnr:

M0404

Publikasjonstype:

Arbeidsrapport
|

Sidetall:

41

Tilgang til konsistente trafikkdata fra kollektivtrafikken er viktig i mange sammenhenger. Det samles inn data både gjennom elektronisk billettering, reisevaneundersøkelser og kvalitetsmålinger. Det finnes imidlertid ikke noe system som organiserer disse data på en måte som gjør dem lett tilgjengelig.

På bakgrunn av dette ble idéen om å etablere et datahotell unnfanget. Et datahotell er en spesialisert database (også kalt datavarehus), hvor formålet er å samle historiske data slik at ønsket rapportering kan oppnås. Datahotellet skal fungere som en sentral dataenhet der data fra hele Norge samles, bearbeides og gjøres tilgjengelig på ulike nivåer. Det er viktig at denne informasjonen er tilgjengelig for brukere med autorisasjon, eksempelvis via internett. Et datahotell kan inneholde mange moduler; for eksempel modul for buss, ferje, hurtigbåter, fly jernbane og gods. Vi har valgt å avgrense dette prosjektet til persontransport i rute landverts (ekskl. jernbane).

Denne rapporten er resultatet av et forprosjekt der de overordnede prinsippene for et datahotell er vurdert. Rapporten presenterer eksisterende datakilder, behovet for kollektivdata på ulike nivå, og en skisse til datahotell.