Evaluation of the Norwegian long distance transport model (NTM5)

Evaluation of the Norwegian long distance transport model (NTM5)

Forfatter(e):

Jens Rekdal

Utgiver:

Møreforsking Molde AS

Oppdragsgiver:

Statens Vegvesen, Vegdirektoratet

Rapportnr:

0609
|

Isbn/Issn:

82-7830-096-8

Publikasjonstype:

Rapport
|

Sidetall:

75

Møreforsking Molde AS (MFM) har evaluert NTM5 på oppdrag fra NTP-transportanalyser. Evalueringen er delvis gjennomført ved å kjøre modellen med historiske inputdata som grovt sett representerer årstallene 1998, 2001 og 2004. Resultatene er sammenlignet med det vi har av informasjon om de lange reisene fra andre datakilder (Reisevaneundersøkelse (RVU) 1998, RVU 2001, RVU på fly i 1998 og 2003, trafikktellinger for biltrafikk og togreiser over snitt, statistikk for passasjervolumer på flyplasser, med mer). Med utgangspunkt i disse datakildene har vi bl.a. kunnet danne oss et bilde av modellens treffsikkerhet når det gjelder trafikk over snitt, geografisk fordeling av reiser totalt og etter transportmåte, avstandsfordelingen for reisene og når det gjelder flypassasjerer på lufthavner. Den andre delen av evalueringen har bestått i å beregne elastisiteter (nasjonale, i korridorer, mellom regioner) med NTM5 og sammenligne disse mot elastisiteter beregnet med tilsvarende modeller i andre land, elastisiteter fra andre studier (norske og internasjonale) og med annen metodikk (tidsserier). Evalueringen er altså todelt, hvor den ene delen ser på modellens evne til å reprodusere kjente situasjoner, og den andre delen ser på hvordan modellen fungerer i forhold til effekter av tiltak.

Hovedinntrykket fra evalueringen er at NTM5 gir et godt bilde av trafikkutviklingen for de lange reisene over tid, gitt presisjonen i inputdata i beregningene, samt usikkerhet og relevans i de data vi sammenligner modellresultatene mot. Vår oppfatning er bl.a. at modellresultatene for 2001 gir et bedre og mer dekkende bilde av trafikksituasjonen for de lange reisene enn det oppblåste tallmaterialet for de lange reisene fra RVU 2001. Når det gjelder elastisitetene fra modellsystemet, plasserer disse seg pent inn i det relativt brede intervallet som rapporteres i litteraturen. Det er grunn til å bemerke at det som hovedregel er ganske store forskjeller mellom elastisiteter beregnet på nasjonalt nivå (generelle landsdekkende virkemidler) og elastisiteter som er geografisk avgrensede i den forstand at variable endres i geografiske delmarkeder, slik at trafikantene også kan tilpasse seg ved å endre sine destinasjonsvalg.