Finansiering av Atløysambandet

Finansiering av Atløysambandet

Forfatter(e):

Lage Lyche, Edvard Thonstad Sandvik, Leif Magne Lillebakk

Utgiver:

Møreforsking Molde AS

Oppdragsgiver:

Askvoll kommune og Sogn og Fjordane fylkeskommune

Rapportnr:

0602
|

Isbn/Issn:

82-7830-087-9

Publikasjonstype:

Rapport
|

Sidetall:

27

Med de finansieringskildene som vi har lagt til grunn vil Atløysambandet fortsatt mangle hhv 125 mill. kr eller 113 mill. kr med lånerente på 5,5 % eller 4,5 % for å kunne dekke inn kostnadene til prosjektet.

Brutto bompengeinntekter vil utgjøre 76 mill. kr. Finansieringskostnadene knyttet til bompengelånet vil være på hhv. 22 eller 20 mill. kr med 5,5 % eller 4,5 % rente. Vi har da forutsatt en priselastisitet på -0,5 knyttet til generaliserte reisekostnader. Dvs. at dersom bompengetakstene (samt de andre generaliserte reisekostnadene) økes med 1 % så vil trafikken reduseres med 0,5 %. Med priselastisitet på -0,5 eller -0,8 har vi beregnet at hhv 158 eller 166 kjøretøy vil passere bommen per døgn i åpningsåret. Brutto bompengeinntekter vil utgjøre 79 mill. kr dersom priselastisiteten blir satt til -0,8.

Når priselastisiteten er -0,5 utgjør innkrevingskostnadene 22 % av bompengeinntektene noe som er i overkant av det som Samferdselsdepartementet anser som akseptabelt (se tabell 3). Bompenger vil også føre til et samfunnsøkonomisk nyttetap. I nytte/kost-analysen beregnet vi at 244 kjøretøy i døgnet vil reise over sambandet i åpningsåret, dersom det ikke ble krevd bompenger. Bompenger vil derfor gi en trafikkavvisning på 244-158=86 kjøretøy i døgnet med elastisitet på -0,5. Det betyr et nyttetap på 59 mill. kr med kalkulasjonsrente på 4 %. Innkrevingskostnadene og det samfunnsøkonomiske nyttetapet (17 59=76 mill. kr) vil omtrent tilsvare bompengeinntektene. I tillegg kommer finansieringskostnadene knyttet til bompengelånet. Ut i fra dette bør man derfor gjøre noen kritiske vurderinger, før man eventuelt velger å delfinansiere prosjektet med bompenger.

Forskottering av innsparte tilskudd til kapitalkostnader for ei ferge vil gi 55 mill. kr til prosjektet. Videre vil forskottering av innsparte tilskudd til drift av fergesambandet Askvoll-Gjervik-Fure gi 54 mill. kr, mens forskottering av innsparte utgifter til ambulansebåt vil gi 41 mill. kr. Finansieringskostnadene knyttet til låneopptaket i forbindelse med forskotteringen og kostnader knyttet til prisstigningen vil utgjøre hhv 47 eller 36 mill. kr fra disse finansieringskildene med 5,5 % eller 4,5 % lånerente.

Finansieringsplanen er relativt følsom for endringer i forutsetningene. Dersom lånerenten økes til 7 % samtidig med at kostnadsoverslaget på utbygningsprosjektet økes med 10 % og vi ikke får årlig vekst i trafikken og årlige innkrevingskostnader blir 1,5 mill. kr, vil regnestykket se helt annerledes ut. Innkrevingskostnadene vil da utgjøre 32 % av bompengeinntektene. Netto bompengeinntekter (inntekter-innkrevingskostnader) vil da utgjøre 48 mill. kr og finansieringskostnadene vil være på 25 mill. kr. I en slik situasjon vil Samferdselsdepartementet neppe godkjenne en bompengeordning for prosjektet.