TIMEkspressen Volda-Kristiansund; Evaluering etter 10 måneders drift

TIMEkspressen Volda-Kristiansund; Evaluering etter 10 måneders drift

Forfatter(e):

Edvard Thonstad Sandvik

Utgiver:

Møreforsking Molde AS

Oppdragsgiver:

Møre og Romsdal fylke

Rapportnr:

0607
|

Isbn/Issn:

82-7830-094-1

Publikasjonstype:

Rapport
|

Sidetall:

89

Formålet med denne evalueringen har vært å få bedre kunnskap om reiseaktiviteten med TIMEkspressen, gjennom en kartlegging av både volum og start/målpunkt for de reisende. Analysen er basert på trafikantintervju før og etter oppstarten. Intervjuene ble gjennomført på busser mellom Kristiansund og Volda fra 20. til 23. april og fra 25. til 29. oktober 2005. TIMEkspress-prosjektet i Møre og Romsdal er en dristig og nyskapende satsing. Tidligere hadde Nettbuss Ålesund, Nettbuss Møre og Fjord1 Buss Møre hver sin delstrekning, med 8-10 godt innarbeidede ruter. Den nye TIMEkspressen kjører tur-retur Volda-Kristiansund 16 ganger i døgnet. Den er et resultat av et samarbeid mellom fylket, busselskapene, Statens vegvesen, helseforetakene, Fjord1 MRF og kommunene. Vi kan forvente at over 530 000 passasjerer vil reise med TIMEkspressen 2006. Trafikken vokste frem til tidlig på høsten 2005 da etterspørselen stabiliserte seg på ca 90 % over trafikken i 2004. TIMEkspressen har ført til trafikkvekst i alle markedssegmentene.

Det har vært en vekst på nesten 50 % i antallet som benytter bussen til og fra arbeid. Det er lite trolig at tilbudet allerede nå har generert en til en merkbar økning i pendling på strekningen, så mesteparten av veksten her er overgang fra bil. Det har vært over en dobling i antallet som bruker buss til og fra skole. Det er mulig at tilbudet allerede høsten 2005 ga en viss endring i skolevalget, men denne effekten kommer sannsynligvis sterkere etter hvert. Antallet tjenestereisende på bussene har økt over en og en halv gang. At denne andelen har økt kraftig sier noe om at kvaliteten på produktet har blitt bedre. Det har vært en firedobling av antallet innkjøpsreiser. Dette har gitt folk tilgang til et bedre servicetilbud, men har også ført til handelslekkasjer. Helseforetakene i fylket gir tilskudd til prosjektet på grunn av at overføring av pasienter fra drosje og bil til buss gir store innsparinger. Vi mener at det ut i fra erfaringene at vi kan anbefale helseforetakene i fylket å fortsette å gi tilskudd til prosjektet gitt at pasientene da har et transporttilbud som er tilpasset deres reelle behov.

Det bør vurderes å sette inn halvtimesavgang i rush. Denne tilbudsøkningen vil komme i de periodene det er størst etterspørsel og hvor det er størst mulighet til å generere nye reisende. Det er bør vurderes å redusere fremføringstiden ytterligere og det bør jobbes videre med å bedre korrespondansene med andre ruter. Vi vil også anbefale at det satses videre på markedsføring.

En av målsettingene for TIMEkspress-prosjektet var å utvide arbeids-, bo- og serviceregionene i fylket. Mesteparten av trafikken på ruten er mellom disse regionene og en stor del av den nyskapte trafikken er kommet her. 18 % av alle reisende med tilbudet kommer fra andre steder i fylket enn TIMEkspress-korridoren, noe som viser at tiltaket kommer hele fylket tilgode.