En evaluering av bestillingstransport i Haram kommune

En evaluering av bestillingstransport i Haram kommune

Forfatter(e):

Jan Husdal, Svein Bråthen

Utgiver:

Møreforsking Molde AS

Oppdragsgiver:

Møre og Romsdal fylke, Samferdselsavdelinga

Rapportnr:

0707
|

Isbn/Issn:

978-82-7830-110-4

Publikasjonstype:

Rapport
|

Sidetall:

26
download

Målsettingen for Haramsprosjektet var å utvikle et best mulig kollektivtransporttilbud i distriktene for de som ikke har tilgang på bil, gjennom å tilby bestillingstransport. Målgruppen var barn og unges aktiviteter på ettermiddags- og kveldstid og rutene ble lagt opp etter en grundig kartlegging. Prosjektet ble igangsatt i 2003, og evalueringen har tatt utgangpunkt i innrapportert trafikkstatistikk og intervjuer med enkelte nøkkelpersoner.

Evalueringen viser at prosjektet har bidratt til å heve det eksisterende tilbudet. Bruken tyder også på at tilbudet er godt mottatt og tilbakemeldingene tilkjennegir klart at bestillingstransporten oppleves som et etablert tilbud, som det kan bli politisk vanskelig å fjerne igjen. Prosjektet har nådd hovedmålgruppen barn og unge, men i mindre grad blitt brukt av eldre. Slik avgangstidene er lagt opp vil noen av rutene også kunne fungere som arbeidsruter for enkelte av bedriftene i kommunen, noe som vil kunne øke trafikken og passasjerbelegget uten å fortrenge annen trafikk. Målet om produksjon til lavest mulig kostnad ser i rimelig grad ut til å være nådd, når vi sammenligner med andre tilsvarende prosjekt ellers i landet. Eksisterende tilbud er blitt bedre organisert og har fått en helhetlig struktur, men prosjektet har ikke lykkes i å etablere et samarbeid mellom de ulike etatene på tvers av etatsgrenser der ulike transportbehov som syketransport, TT-ordningen, og unges og eldres aktiviteter har blitt løst gjennom et felles system for bestillingstransport.